Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2016
Titig.

Sa akin, sa akin.

Lagpasan na natin
Ang hangin na namamagitan
Sa ating mga panalangin
Na ipinagbabawal ng ating mabubuting tangkain.

Pero aking giliw,
Alam kong alam natin
Na wala nang mabuti
Sa ating mga dalangin.
Una.

R. V.
RV
Written by
RV
1.1k
   ---
Please log in to view and add comments on poems