Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   hindi   ngunit   lang   kasi   sakit   mister   ikaw   talaga   bakit   ngayon   pero   siguro   kita   para   dahil   nararamdaman   aking   higit   husto   puso   limang   nakuntento   iyo   naman   minahal   letra   pag   pagmamahal   mang   kung   kailangan   parang   nga   man   naramdaman   ako   masakit   maging   akin   masasaktan   isinukli   kaya   aminin   ito   tanggapin   taong   humihiling   alright   nagkulang   sasabihin   din   naimbinto   papahingahin   mahal   pagod   pagkatao   tayo   sistema   malaking   magpaalam   masaya   lumisan   pinili   nasaktan   nagpapasaya   mga   mawawasak   crazy   ganon   wanting   masaktan   mundo   babalik   umasa   paghihirapan   dapat   tulad   nararapat   mawala   salitang   sadyang   sapat   hiya   naghihirap   ano   fetch   sarili   ayaw   beating   buhay   paalam   suso   mamadaliin   napakawalang   kumain   lahat   isa   hear   magmahal   matutumbasan   panghabang   nasasaktan   nakakatawa   patuloy   find   sabihin   mahalin   kang   umiiyak   nagdudulot   hard   huli   nangaliwa   heart   kailangang   gusto   katagang   noon