Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Unti-unting nilamon
ng ningas,
mula sa sinindihang palito ng posporo,
ang kapiraso ng telang
ginamit na pabilo
sa lumang suga.
Pasensya. Mahalaga ito sa atin upang magtagal pa sa serbisyo o iba pang gawain.

— The End —