Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2019
Unti-unting nilamon
ng ningas,
mula sa sinindihang palito ng posporo,
ang kapiraso ng telang
ginamit na pabilo
sa lumang suga.
Pasensya. Mahalaga ito sa atin upang magtagal pa sa serbisyo o iba pang gawain.
Donward Bughaw
Written by
Donward Bughaw  19/M/Laparay, Talusan, ZSP
(19/M/Laparay, Talusan, ZSP)   
183
 
Please log in to view and add comments on poems