Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Maging isang bula
Maglaho ng bigla
Kasabay ng luha
Sa pisngi mawala
At ang mga bahala
Na madalas alala
Sa puso'y bara
Kailan ba titila?
Ang ulan ng pagkaulila
Sa kaligayahan' tila
Tagpo ay sa tala
Sakali mang lilisan
Gawin ng isahan
Wag mag-alinlangan
Saksakin ng biglaan
Dahil ang minsan'
Pagpatay mo ng di dahan
Ay awang malalaan
Sa pusong iiwanan

— The End —