Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
Maging isang bula
Maglaho ng bigla
Kasabay ng luha
Sa pisngi mawala
At ang mga bahala
Na madalas alala
Sa puso'y bara
Kailan ba titila?
Ang ulan ng pagkaulila
Sa kaligayahan' tila
Tagpo ay sa tala
Written by
alyssum perennial
124
 
Please log in to view and add comments on poems