Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Listen here ******
Your hole is too tight
There are no fake ***** out here none made in China
I despise virgins, cause ***** don't fit

I don't appreciate blow jobs that's temporary
I prefer full time jobs
So won't you take ******* ***** as a full time job mouthy?
Won't you wind my tambourine till it weeps and sobs?

I don't like ******* that weren't ****** before
They got penises acting like tampons
I don't like being the first ****** this **** stays  on girls hearts like tattoos
If we ******* are my client, we build a rapport

Growing up l had a phobia for hairy vaginas
I always told my ****** to shave because I never imagined myself dating a bushman
Nothing is an idiot like my **** I saw it growing feet and standing cause this girl in a taxi was eating banana
Growing up I had a phobia of a pointy ***** in public.
Don't hate, my pen_is writing.
Overlooked so many times when I was ~wings~
I've passed briefly across the sea of your poetic
Endless streams and rivers; your upheaval way-
Snobbish smart butterfly ties grew your head up.

Without suffocating without any pause, you were
Gentle-man once ~ giving me the 'credibile' break-
Down the lane in Athens where Partenon resided
I saw your unfavouritable pilgrimage to awards.*

*The guitarist at the dock played for herself, dreaming.
Impeccable Space
    Poetess
~
Just like Eminem,
I'm not afraid to take a stand
If that is what it would take to make you
comprehend
That this adulation spawns me to be
mettlesome
I was impatient to wait for the time,so I
purchased a new watch our time has come
Been in many debauched rapports
All resulted a faux pas because I invested less
effort
Not rueful, but from this juncture I prospect
to be more perfect
I'm not afraid
To take a stand
If that is what it would take to make you
comprehend
I was improvident but I'm devising to be
provident
I was impatient but I'm outlining to be patient
I am stubborn but I'm willing to be adamant
You said I'm indelicate I'm willing to be decent
I'm not afraid
To take a stand
If that is what it would take to make you
understand
That I'm for you and only you
I'm executed from dishonesty, I take an oath
to be true
I'm not afraid
To take a stand
Even if that is what will make you understand
That I love you and only you...
Siyanda
Ngizwe kuvuka usinga kwathi angibhale
ngesizulu
Bathi ayibe isazekeka uma isinkulu...
Ngicinge amagama alula okuloba lendaba, le
ndoda yathi izongilobola, angazangake ukuthi
kanti nangomlomo sekuyalotsholwa...
Aybo phela mina le ndoda yangthembisa!
Igama uNomathemba odabuka eMzumbe..
Hhay limnandi iTheku ..ungezwa ngabantu
bethi.. phela mina lana ngidla ama fish and
chips ..anginichomeli phela mina
bengizijwayelele umdumbulu namadumbe..
ekhaya eMzumbe..
Aybo phela mina lendoda yangthembisa..
Sengazitholela uThemba.. Loluthando lunginika
ithemba! UNtuli wam' ! Ugodide ! Ofake izinyo
legolide.. Ngyamthanda uMphemba wam' !
Phela yena ulithemba lam' !
Ngimenze uNkulunkulu, ngamnika lonke uqobo
lwam'
Wangenza ibhange lakhe, wangnika yonke imali
yakhe..
Uthe angeke angiphule inhliziyo, akasoze adlala
ngemizwa yam'
Ngamtshena ukuthi angisiwo ulayini wokuhola
iqolo angeke ngimmoshele isikhathi sakhe..
Ihhe angikazikhohlwa izethembiso zakhe..
Ethi uzongenza umkakhe.. :/
Aybo phela mina lendoda yangthembisa!
Amagama angbiza ngawo amnandi, ethi
ngimuhle ngathi ngigeza ngedanoni
Ekhuluma ngama bhanoyi, ama private jet,
phela lana sasi planner umshado wethu and my
wedding dress..
Ngazigcina ngifunda eNyuvesi yaka Zulu..
Angsayaz ngisho I timetable yama class..
Phela mina shangane lakaMakwakwa sengzobe
umfazi womzulu..
...Ngaphuma ekhaya ngiyofuna ulwazi
olunzulu.. Zulu khuzani niyabuka elikaMthaniya
elihle lifa phambi kwenu ..bheka njalo ekhaya
banamathemba ngam'..
Ngakhetha ukwanelisa uThemba ngakhohlwa
ngezidingo zam'.. Ngazikhohlwa izifiso zabazali
bam'..
ERes ngahlala inyanga eyodwa ..phela mina
senghlala ehotela... Lol angisiye umculi kodwa
ungangbiza nge 'Hotel queen' ..
....................... -- ........... -
- ..........................................
Langa limbe ngavuka ngaphuthaza
..ngaphuthaza embhedeni.. UThemba
akekho..ngivuke ngiye e
bathroom..akekho..ngimshayele ucingo..his
number doesn't exist.. Ngimelwe
yingqondo..ngicinge khabetheni lezingubo
izimpahla zakhe azikho :| .. Ngimemezise
okohlanya 'Themba ! Themba ! ' Pho ke
izindonga ezine zingigqolozele, zingabuye
zenzenjani?
Ithemba lam' lingishiyile ngizokwezenjani?
Aybo phela mina lendoda yangthembisa!
Iphelile I semester yokqala, kwamele
ngiphindele ekhaya.. Ngizwile ngomngan' ethi
aphumile ama result.. Awami
ngizowathathaph' ..
ND>>eMzumbe
-- -- -_- 'Nomathemba'ukube bayaz
ngemikhuba yam' ngabe abangijabuleli kanjena
.. Uphasile koda, yebo mama ngamalengiso..
:/ ..
Aybo phela mina le ndoda yangthembisa!
Ay ingibelesele le flue,
Umkhuhlane onje angiwazi..
Sengkhwehlela negazi..
....Ngyonda..kodwa isisu sami si.. Hhay
ngisuthi.. Ya ngisuthi.. Cha bakwethu ngisuthi..
Yekani isisu sam' ngisuthi.. Yebo ma ngondiswa
izifundo ngifunda kanzima.. Cha asisikhulu isisu
sam' ng gqoke I jacket enkulu..
..Ziyahamba izinsuku ngagula kakhulu ..
Dokotela, umkhuhlane wam' awupheli ..
Ukhulelwe.. 5 weeks ..aybo! Mina angeke..
'Angikaqedi, unegciwane.. Ingabe uyamazi
umuntu okuwuye oku ..Themba!! Ubani?
Nomathemba, Nomathemba vuka!
Saphuma isisu.. Ngafa mina.. Lashabalala
ikusasa lam' .. Aphela amathemba abazali bam'
ababenawo ngam' .. Kwaphela ngam' Themba
waze wadlala ngam' ..
Izethembiso zakho ..
Owangithembisa zona
Mphemba wam' wangthembisa..
From my childhood, I have been the child of
the sun. Without a sin, always livelihood. I
loved literature .. I mean I always read the
Amphisbaena
This was my tranquiliser, almost like an
anxiolytic Dulcinea.
I postulated it for depress,
Effusive as needed be I had to express.
Hilarious how at first it were words I used to
juxtapose..
Or I suppose I unintentionally juxtaposed both,
words and my books.. I can't recall exactly
how it all began. But I can tell how it looks. It
is a haphazard hazel-shelf, an acervunile.
This is a saga, but I will expatiate.
To escape from gloom I locked myself in the
room, and read books.
I had hallucinations, but I kept on reading
books. Full of hegemony imaginations, I forgot
how to tidy. Idyllic, I only knew how to study.
Slept with books in my bed, some were pillows
for my head. Acervunile was a name I gave to
my bedroom. I denied my friend into the
room, we loomed all the gossip over the
window pane
Gosh I did not need any imbroglio type of
scene
In the mornings I was always late for school,
some of my books were not seen.
They were not lost no, but hiding under my
acervunile bed.
I had books which are Ushers, they'd welcome
you the instant you entered the door,
Some are domates, you stamp on them before
you get on bed,
Some are stalkers, always peeping through the
window, it had seen that uncle who dated the
widow.
On my first collection I organised them A-Z,
but to my least expectation with lassitude I
sorted them into a mephitic Aevirtenal Zenith
Zoo
Even though these books untidy my bedroom,
it is because of them that I'm Xenodochial,
literacy-wise and intelligent! I love my
acervunile bedroom!!!
Siyanda
Don't make me your case,
Stop being my judge.
Just give me some space,
And I won't hold no grudge.
You gave me war and I wasn't tough,
I need some peace.
I think I have had enough,
my heart is still in pieces.
No man with a toolkit can mend or fix me
Not even a body stretch or a waist bend or a
text can comfort me.
No doctor or sangoma can stop the bleeding,
Unlike the South African Flag, the red on my
Flag represents the Blood Shed of the love I
kept giving,
to You.
Go away
Voetsek!
Put yourself on display
Klusek
My mind is in pain,
I cannot abuse myself with such thoughts
There's very little to gain
Except useless fights
I don't miss you
I don't need you
I don't care about you
Do I love you?
I am not reliably informed whether it were
hearsays or rumours, but it feels like an
apocalypse.
I neither relate to gauche nor belligerence
Connoisseur not cynical but I've been made an
adjective,described as a Curmudgeon.
See I have enemies, camouflage had to I, but
then it seems to cloud my judgement like an
eclipse.
These people are all schoolbags
because they said this behind my back.
Unbeknownst to me
I am a Curmudgeon.
Next page