Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
mababa man o mataas ang lipad,
nagiisa ka sa himpapawid.
sana ay iyong matupad,
layunin **** matuwid.

ikaw ang agila,
tanyag at sikat.
ikaw ay aking maalala,
'pagkat ikaw ay tapat.
tula para kay Hen. Gregorio del Pilar
jia
Written by
jia  19
(19)   
  10.1k
   Gamaliel and Marga 梅香
Please log in to view and add comments on poems