Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
aanhin mo ang bayang mayaman,
bayang maunlad at sapat,
kung patay na ang mamamayan,
at sa kalayaan ay salat.
jia
Written by
jia  19
(19)   
9.1k
     3
Please log in to view and add comments on poems