Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
jia Oct 2018
aanhin mo ang bayang mayaman,
bayang maunlad at sapat,
kung patay na ang mamamayan,
at sa kalayaan ay salat.

— The End —