Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2015
Ito na ang huling araw na iisipin kiTa
talikuran ang lahat ng alaa
La
rawan natin ay itatago sa basura*Han
da na ako na ikaw ay kalimutan
inggo
Written by
inggo  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems