Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Traveler Dec 2020
The largest mass ****** machine that ever existed!
We make a profit off of death!
Traveler

This is an atrocity
Mysterious Aries Sep 2015
Galit na galit ang asawa, anak at kababayan ni Pepe

Pano nga naman, ang napulot ni Pepeng tatlong daang libo ay ibinalik sa may-ari...


"Kung di mo ibinalik sana ay di na tayo magdidildil ng asin"
ang may galit na sambit ng kanyang asawa...

"Kung di mo ibinalik sana ama ay di na ako araw-araw maglalakad patungo sa eskwela"
ang may paninising salita ng anak...

"Kung di mo ibinalik sana Pepe di hindi na kayo maghihirap"
ang may panghihinayang na usal ng kanyang mga kababayan...


Tumingin sa kanila si Pepe at nagsalita

"Aking asawa, aking anak, aking kababayan
Hindi ang ganyang ugali ang nais kong inyong matutunan
Dahil higit sa lahat nais kong inyong malaman
Na hindi lang tayo sa lupa... nag-iipon ng YAMAN"...


Written: November 30, 2011 @ 11:00 am
Nom de plum: Mysterious Aries

— The End —