Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
आंहा दिनै हराव
मेसेब हालिया मेगनखौ
बुरै दैसानि दालां
मिनिस्लु लाजिस्लुयै मिनिनाय
रोमा-रोमै दाबो
सायखं बादि बिरग्लांदों
सेंग्रा गोसोखौ
थानो हायै बादि रंजाहोदों।
नोंनि समायना महरजों
जोंथिनाय आगरनि दखना-फास्राजों
मा एसेदि समायदों
जेनबा नों लक्ष्मी देवी
बोरैबा नायोब्ला दुगा बिमा
आरो बोरैबा नायोब्ला स्वरास्वती आरो पार्बथी आइ।
आंहा आरो दिनैनि हरा
सिमां सुजुनायनि नंलिया
मोखथां सिमां नुनायनिसो।
Ronjoy Brahma May 2015
फंबाय-बिनानावमोन आं दिनै मानसिनि गोसोआ
माबादि खाना बेखौ नोँसोरनो खिन्थानि।
ओरैबादि दं जाय मानसिया
बेसादनि सायाव मेगन खोख्लैयो
बियो गुबुन आरो जेबोखौनो नुआ।
नाथाय ओरैबादि मानसिबो जाय माखौबा नुदोँ
बियो बेसाद होन्नाय
जेखौनो सिनाया।
फंबाय-बिनानावमोन फंसे बाथ्राखौ नोँसोर
खोनाबाय नङा ने?
'फिसा सिमां नुनाया फाफ'
भारतनि रुंग' हादरगिरि आरो सासे
बेसेबा गिदिर बिगियानगिरि
आब्दुल खालामा बुंदोँमोन बाथ्राखौ।
जोँ गिदिर मिजिँ लानांगौ, फिसा नङा।
सिमां नुनांगौ- बेखौ दाफुंनांगौ।
मानोना नोँ जेसे हास्थायो
बिदि नोँ मोनद्रायनाय नङा।
अब्लाबो जोँहा गिदिर सिमां; बिनि मिजिँआ थायोब्ला
गिदिर सिमांआबो नाजानायनि बोलोआव गावनो गाव फैयो।
सरासनस्रा मानसिया गासैबो जिरादखौनो मेगनजोँ नुयो
नाथाय बिसोरो ओरैबादि खाना थायोदि-
सासे आबादारि, थेला बोग्रानि
फिसाफ्राबोदि सासे दाक्टार जानो हायो।
सासे हादरगिरि जानो हायो
बेखौ बेसोर गोसोजोँ
सान्नोनो हाया।
जाय गोसो गियानजोँ सान्नो हाया
बिसोरखौनो गोसो खाना होन्ना बुंनाय जादोँ।
जाय उन्दै गेदेर सिनायनाबो,
गोरिब- हावरिया, खैफोद-आफोद नुनानैबो मदद होआ
बैसोर बादि गोरोँखौनो
गोसो जाम्बा एबा गोसो खाना बुंनाय जायो।
फंबाय-बिनानावमोन जोँ गोसोखौ बेमा
सोँहोनो नाङा।
बयखौबो नायनो सोलोँ,
बयखौबो अनसाय मानसि महरै
मानसिबादि गेदेमा आखल गियान दाफुं।
11/05/2015

— The End —