Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Maggie Jun 2017
Kadilima'y bumalot,
Mata'y di makakita,
Ang sarili'y natakot,
Ng bigla kang nawala.
"Teka Jeth, sekreto lang katangahan ko hahahaha"

— The End —