Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Randell Quitain Jun 2018
ang huling bilang ay tatlo,
papalapit na ang tagpo,
roon hihinto ang paggalaw,
hahayaang puso'y magsayaw.

— The End —