Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2018
sa ilalim ng mga dumaraang ulap,
kasabay ng mga walang kabuluhang numero,
ay hindi maglalahong panatilihin,
ang ningning na ito para sa'yo,
tulad ng liwanag ng buwan;
minsan ay masela't matamis.
Randell Quitain
Written by
Randell Quitain  M/Philippines
(M/Philippines)   
  3.0k
     Skye and jerelii
Please log in to view and add comments on poems