Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
dito ka sana kumislap,
dito ka sana bumagsak,
handa na aking yakap,
itatabi ang iyong iyak,
... sa iyong pagbagsak.
Randell Quitain
Written by
Randell Quitain  M/Philippines
(M/Philippines)   
  519
     ʀᴀᴘʜᴀᴇʟ, Haylin and jerelii
Please log in to view and add comments on poems