Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Aug 2020 · 963
Uyám
raquezha Aug 2020
Ini an huring tataramon
Sa seryeng nagpuon sa umóy
Salamat sa mga nagbasa
Sa trentang tula na isinurat
Sa trentang aldaw nin kauyaman
An gabos na naisurat ko
Patunay na kaya ko man palan
Na sagadon an sadiri
Tiyaga asin pagpupursigi
Daing sawa maghapot
Sa mga bagay na dai aram
Padagos na paghukay
Kan mga gintong kaaraman
Sa trentang aldaw nin kauyaman
Masasabi ko na nahanap ko an kaugmahan
Sa paghanap nin tamang letra
Na mabagay sa sinusurat kong tema
Na mapagayon sa pinipinta kong obra
Gamiton an kauyaman
Sa pagkrear nin udok sa buot
Na magagayon na  memorya
Ini an huring tula na ilalaog ko
Sa "mga tula tungkol sa u"
Pero dai digdi nagtatapos an kalbaryo
Mapoon na naman akong magisip
Nin susunod na gigibohon
Dios mabalos sa gabos
Padagos sa pagsurat
Dai nungka magpundo!

—𝐔𝐲𝐚𝐦, a Bikol Poetry.
1. Uyam; bothersome, annoyance
2.
Aug 2020 · 1.5k
Untól
raquezha Aug 2020
Paulit-ulit na sana baga
Daí ko na kaya, An sarò pang aldaw
Na madangog an kurahaw kan mga kalag
An mahiling an lalawgon kan mga nabayaan
Gurano an hustisya?
Kan mga demonyong dinadaya an ebidensya
Tàno madalion lang para sainda
An kapotan an buhay kan iba
Ta iyo ito an gusto kan diyos-diyosan ninda

Dai kamo makampante
Maabot an aldaw na mabalik saindo
An kulog buot na tinao
Mauran nin hibi
Asin kakakanon kan daga an hawak nindo
Ma-untol pabalik gabos na maraot na gawi
Sisingilon kan kasaysayan
An utang na mayong balak bayaran

—𝐔𝐧𝐭𝐨𝐥, a Bikol poetry
"Sisingilin ng kasaysayan
An utang na walang balak bayaran"

1. Untól; to bounce back
2. https://www.instagram.com/p/CEKDuUjHxhc/
Aug 2020 · 1.5k
Úbak
raquezha Aug 2020
Nagpoon sa pagbagsak kan dáhon
An mga istoryang dai mo huhunaon
Na makakaabot sa susunod na henerasyon
Dai dapat pundohon an pagsurat
Kan satuyang tataramon asin
Dai dapat malingaw sa kagayonan
Kan pagbasa nin mga surat na hali
Sa mga utak kan satuyang mga pag-iriba
An oras na tinaya mo sa paggibo
Nin obra, surat, tula man o kanta
Basta nilaagan **** puso
Sigurado na iyan matalubo
Arog kan káhoy, daí pirming nahihiling
An pagdakula pero maabot an aldaw
Igwang saróng tawo an matambay
Sa limpoy kan hawak niya
Igwang sarong tawo an masirong
Ta makusogon an uran
Mahihiling mo an dáhon na nagbabalyi
Kapot kan duros pasiring sa banggi
An mga káhoy nagtatalubo, haloy magadan
An úbak sa hawak niya
An patunay na sinda nabubuhay
Dara-dara an mga istorya na sinurat ta
An mga piyesa na nakadukot na sa dugo ta
Sinda an giya
Na kita dapat an maprotekta
Sa palibot ta
Daí matatapos an buhay
Sa pagbagsak kan dáhon
Sa daga na iniistaran ta
Daí matatapos an buhay
Maski sadiring dugo ta
An magkugos
Sa daga na pinadangat ta

—𝐔𝐛𝐚𝐤,  a Bikol poetry
· Úbak;
1. Bark (of a tree) also,
2. To Peel (as fruit) also,
3. To PEEL (as skin)
-
4. https://www.instagram.com/p/CEHemKMh6Yy/
Aug 2020 · 708
Udók sa Buot
raquezha Aug 2020
Nagpadagat kami kan saróng aldáw
Ta ako pirmi na sana bagang ribaráw
Gusto ko man sanang malingáw
Kaya uni nagbabaláw-bagáw
Kaibahan si Papa naglangoy sa taháw
Kan dagat asin pagkatapos mabalnáw
Maugmahon lang ngunyan na aldáw
Makakan kan dara ni Mama maski na bahaw
Itong inihaw na manok tapos sabaw
Igwa pang masiramon na lugaw
Si tugang yaon sa pampang naglalakaw-lakaw
Garo may balak na magpalataw-lataw
Aram kong masakit makakuha nin ilaw
Na mataong kusog buot na mapukaw
Sa satuyang kalag na nakatúkaw
Garo baga bagong mata, mungaw-mungáw
Mabagsak man an bulalákaw
An masinggayang pagmati ma-ibábaw
Sa kinaban, Dawa pa an inaaagihan ta halangkaw
Udók sa buot asin bakong karáw
An makaibahan kamo, Dai malilingaw
Na mapadagat ulit kita sa masuronod na aldáw.

—𝐔𝐝𝐨𝐤 𝐬𝐚 𝐁𝐮𝐨𝐭,  a Bikol poetry
1. Udók sa buot, wholehearted, from the
bottom of the heart
2.
https://www.instagram.com/p/CEE4RqFHlaz/
Aug 2020 · 526
Ūri
raquezha Aug 2020
Nagdakulo akōng
tinatao kanakə
A gusto ko
A kaipuwan ko
Kin nababayad ko sana
A mga mingyari pa sana
A mga kaipuhan nirā
Dirî na kintana
Nagrayô pa
Pero agko naman akō
Sadiring pangangaipo
Malang sakit sana nguwan
Ta dakol problemang binabayaran
Pero dirî man ibig sabihon
Dirî na akō migtabang
Paluway-luway sanā
Gatingay na ōras pa
Di pa man kitā ūri
Makaka-abot man kitā
Dawa akō uru-aldəw
Pirmi man na ildəw
Matatapos man adī

Baydun mo,
Mig-ulî man akō
1. Ūri; a Rinconada word which means last, late (as an arrival), tardy.
Aug 2020 · 540
Unás
raquezha Aug 2020
Masiramón su napangiturogan ko káso-banggí
Yáon daa ako sa saròng kakanan na matindi
Kaibahan an barkada kong daí man mapahuri
Hinapot kun tàno ta yàon kami igdi
Daí daa áram, pángiturogán ko daa ini
Daí ko din áram kun tàno yáon ako igdi
Basta kakanan mayòng durulagan
Órder pa kita nin saròng case saká pulutan
Mayòng urulian hanggan
Daí nagpapahiling an sáldang
Paluwayon ta an pagdalagan kan mundó
Ngunyán na banggí mayòng mamumundô

Ngunyán…
Matagay…
Habang túrog an mga búhay.

Ta pagmatá ta sa ága
Yáon nanaman sindá
Mga parahabon kan kabuháyan ta
Aldáw na gáyo mayòng sinásantó
Ta an paghiling sa sadíri garó sánto

Piráng haróng pa an raraoton?
Piráng badò  pa an rarábrabón?
Piráng tsinélas pa an wawalaton?
Piráng búhay pa an kakaipuhanon?

Kan mga yáon sa taas
Sindá daa an batas
Kayang paikoton kan kwarta
An mga matá kan mga gútom
Kan mga pamilyang mayò ng kakanón

Piráng árog ko pa an hinahalat?
Piráng árog ko pa…
An ma-unás para lang sa kakanón?
Piráng árog ko pa an gagadanon?

Piráng banggí pa akong mangingiturugan
Na sana sa pagmata ko daí ko na iisipon
Kun sáin ako mahanap nin kakanón.

—𝐔𝐧𝐚𝐬, a Bikol poetry.
1. Unás; (animals) to steal food
2. https://www.instagram.com/p/CD_wWkCHa-V
Aug 2020 · 436
Utro
raquezha Aug 2020
Nadakop ko nanaman an sadiri ko
Na hinihiling an mga mata mo
Maski uboson mo pa an numero
Dai mo masusukol an paghiling ko saimo
Dai malalamos sa mga hadok mo
Rurípon mo man dai mo maabot an salóg
An mga mata mo an nagtataong kusog
Dai na kaipuhan itago kan kapagalan
Ta yaon na saimo an kasimbagan
Pirang aldaw man an mag-agi
Ika man giraray an pipilion pírme
Pirang banggi man an maglihis
sa kataid mo man giraray ako balik
Kun hahapoton man ako
Kun sisay an padangat ko
Aram mo naman kun sisay
Uutrohon ko giraray
I love you

—𝐔𝐭𝐫𝐨, a Bikol poetry.
𝘐𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮: https://www.instagram.com/p/CD9N1cEjdtt/
Aug 2020 · 604
Úlay
raquezha Aug 2020
Tàno kaipuhan pang magrayô
Para hanapon an sadiring na tampó
Tàno ta kaipuhan pang lingawán
An kaugmahan na mayòng kasagkúran
An hagad ko man lang
Katuninongan kan banggi
Sawa na akong kaulayon an sadiri
Ako man sana kaya an nakakaintindi
Mga simbag sa mga kakundian
Mayò, butog man lang an
Basta pinapagian an namamatian
Arog talaga kayan an binabayaan
An pagpadangat na tinao
Kulog an balos saimo
Kan tawong pinili mo
Na pinili man an ibang tawo

—𝐔𝐥𝐚𝐲, a Bikol poetry.
· Úlay:
1. to converse with, to talk
with, to discuss with;
2. to make a deal with;
3. to request something, to appeal for.
Aug 2020 · 443
Usóg
raquezha Aug 2020
Nagpoon ng higopon kan bulan
An sulo kan saldang
Asin nagsiluwasan na man
An mga aninipot
para paluwason
An kagayonan
Asin kamurawayan
Kan Kabanggihan

Nagpoon naman an pagkalúlà ko
Biyong nag-iirikot an payo
Maayos pa man ako kan subago
Tàno bigla nalang naglain an pagmati ko
Sarong lugar man lang an dinumanan ko
Sarong tawo man lang an nakaulay ko
Tàno ngunyan pang banggi
Kun noarin ako mauli

An bangging dayupot
Sa saiyang palibot
Tinawan akong giya
An mga aninipot
Dai gayong madiklom
An sakuyang paglakaw
Maski na nililipot
An hawak kong putpot
Maray nalang talaga
Yaon an mga aninipot
Sakong giya sa paglakaw
Sa bangging malipot
Dai ko maintindihan
Kun tano birigla nalang
Garo ako natalang
Ano daw an nangyari sako?
An pagmati kong pusog
Ngunyan kaipuhan nin kasurog

Ano daw kun ako na-usóg?

—𝐔𝐬𝐨𝐠, a Bikol poetry.
1. Úsog; a culture-bound syndrome where a visit by a stranger afflicts a child with sudden illness and convulsions.
2. https://www.instagram.com/p/CD4EMXThARH/
Aug 2020 · 450
Ungló
raquezha Aug 2020
Sarong banggi
Nawaran kaming kuryente
Nagdiklom an palibot
Asin naguran ning matindi
Nagdaguldol asin garo
Nagkakaribok sa may likod mi
Igwang nagkurahaw nin
"Tabangi man kami!"
Turog-turog sinda Mama
Maabot palang si Papa
Mayo man ibang ma-responde
Igwang flashlight kaso pundir, mayong baterya
Ay abaa na kita, ini nalang na esperma
Dali-daling nagluwas
Pero kalag ko garo nagbutas
Kan may nahiling akong kabayo
Na lalawgon sa tawo
Sinapak ko an sadiri
Baka nangigiturogan man lang
Pero dai, yaon pa nanggad sinda
Nag kukurahaw nin "Ubuson ta ini"

Pirang minuto pa nagkatok sa pinto mi
Si Junior man lang palan
Igwang kapot-kapot na bote
Mayò daang kuryente
Kaya ma-shot nalang kami

—𝐔𝐧𝐠𝐥𝐨, a Bikol poetry.
1. Ungló; a monster with the hoofs and mane of a horse and
the repulsive face of a man.
2. https://www.instagram.com/p/CD1d_8HnOaY/
Aug 2020 · 351
Uró-uró
raquezha Aug 2020
Namata ako nin alas tres nin maagahon
Dai pinapaturog kan tanog na maribokon
Garo baga idong madramahon
Úngal digdi, úngal duman, makauyamon
Kinukugos nanaman kaya an kwarto ko
Kan mga úro-úro hali sa kalibogan kan tawo
Igwa nanaman nagbaba kan tángil
Asin nagsiruluwasan an mga kuneho
Na mayong ibang hanap kundi
An hadok nin milagro
Asin uni ako buklat an mata
Nagtatago sa likod kan mga libro
Ta dai mawawara an kaugmahan ninda
Dawa ipirong ko man an mga mata
Halaton ko nalang an pagputok kan girabo
Halaton ko nalang huring úro-úro
Padikit-dikit na pagbuklit kan libro
Makakaturog man ulit ako

—𝐔𝐫𝐨-𝐮𝐫𝐨, a Bikol poetry.
1. Uró-uró; to moan
2. Úngal; howl
3. https://www.instagram.com/p/CDy4de6HXWS/
Aug 2020 · 347
Usióso
raquezha Aug 2020
Garo pirmi akong hinahapag
Kan hinangos ko
Pag nagdadalagan ako
Pasiring saimo
Dara-dara an balde nin pintura
Asin nag-aasa na mahiling ka
Ano daw kun aram mo man
An sakuyang namamatian
Pag nagrarani ako saimo
Para i-abot ining pinabakal mo
Na pintura na hali pa sa sentro
Ano daw kun padagos ****
Kulayan an buhay ko
Sana dai ka magpundo
Magpabakal sako nin dawa ano

Saro ka sa pinakamatibay na pintor
Kaya **** makagibo nin obra
Sa maski anong kolor
Tinawan **** kulay
An mabublay kong buhay
Iyo garo ito an ráson
kun tàno ika an pinili ko
Maski dakol na tao
An sigeng usióso
Bahala man sinda
sa buhay ninda
Bahala man kita
Basta padangat taka

—𝐔𝐬𝐢𝐨𝐬𝐨,  a Bikol poetry.
1. Usióso; to stick your NOSE into
2. https://www.instagram.com/p/CDwT-vGnmk6/
Aug 2020 · 308
Untók
raquezha Aug 2020
Siguro sarò ini sa mga aldáw
Na daí ako makaisip nin tultol
Kadakol ideya, istorya asin manlaenlaen na eksena
Sa panaginip an sakuyang pignonotaran

Baka sarò ini sa mga aldáw na mangyari an mga ito
Kaya man palan kan tao na managinip
Nin dai nagpipikit
Buklat na mata
para sa katotohanan
Mayò nang oras para magisip nin tultol
Kun ano an maglaog sa payo
Iyo na ito.

Siguro sarò ini sa mga aldaw
Na nagluluya an sakuyang imahenasyon
Masakiton magsurat aro-aldaw
Manungod sa maski ano
Pero pinagtitibay kaini an isipan ko
Na imbis na kun ano-ano pa man
An maglaog sa utak ko
Ining mga tataramon ngunyan na banggi
Igwa mang koneksyon o mayo
Libre man bagang maging sala
Basta aram mo kun sain ka nagkasala

Siguro sarò ni sa mga aldaw
Na kaipuhan man umuntók
Kan púsò asin isipan ko
Basta magpakatotoo
Ayos na ito.

—𝐔𝐧𝐭𝐨𝐤, a Bikol poetry.
1. Untok; to stop, to desist, to halt, to discontinue, to cease, to lapse
2. https://www.instagram.com/p/CDrLBsgH4Md
Aug 2020 · 385
Umók
raquezha Aug 2020
Nagigirumduman ko nanaman an namit
Kan tocino na binakal ni Papa ki Pay Tasing
An parong habang piniprito sa kawali
An pagtilampsik kan lanang sobrang init
Inaabangan ko an pag-ugpa kan kakanon
Sa lamesa ming maugmahon
Yaon si tugang na mayong ibang ginibo
Kundi an magselpon maghapon
Si Papa na inaabangan an balita sa TV
Uni ako sadit-sadit
Dai pa kayang magkakan solo
Kaya inaabang ko an eroplano
Nagitok-itok may darang maluto
Saka paborito kong tocino
Naglalayog daa sabi ni Mama
"Open your mouth na"
Arog lang kani an buhay mi kadto
Simple lang pero magkaibahan
Sa atubangan kan lamesa
Mahihiling mo an pagpadangat ninda
Mauumok ka sa kaugmahang dara
Simple man lang an gusto ko
An makainom nin tubig
Sa atubangan nindo.

—𝐔𝐦𝐨𝐤, a Bikol poetry.
1. Umok; a mouthful.
Aug 2020 · 395
Urípon
raquezha Aug 2020
Arog palan kaini an pagmati
Kan magtrabaho para sa sadiri
Mamata nin amay
Maayos nin gamit
Malutong pamahawan
Makarigos nin dali-dali
Sasanglian an murusdot na lalawgon
Late ka nanaman
Mayo nanaman kayang sakayan
Diyan sa may kanto

Arog palan kaini an pagmati
Kan mawaraan trabaho
Aro-aldaw ginigibo ko an gabos
Buong púsò kong tinatatao
An kusog asin hawak ko
Mayòng pinapalampas na oras
Aro-aldaw na paulit-ulit
Puon sa pagmata nin amay
Hanggang sa pag-ulî nin banggi

Pero tanò arog kaini?
Mayong nakakaintindi?
Hain na an úgay?
An pagmakulog?
Tanò puro pansadiri?

Mayò na bagang nangyayari
Kamong mga nakatukaw
Halangkawon man an harigi
Daí na nindo nahihiling an kasakitan
Kan mga uripon sa palibot nindo

Arog palan kaini an pagmati
Kan dai magkakan nin sarong aldaw,
Duwang aldaw asin sa ika-tulong aldáw
Daí ko na aram kun ano an totoo
Kun nabubuhay an tao para magtrabaho
O nagtatrabaho an tao para mabuhay
1. Urípon; servant, slave (in historical reference)
2. https://www.instagram.com/p/CDl9XF6Hopv/
Aug 2020 · 676
Ulî
raquezha Aug 2020
Gusto ko na magulî
Duman sa mayòng ribok
Na kun magturog ako sa banggi
Mayòng iniisip kundi iyo sana an sadiri

Gusto ko na magduman
Dawa mayòng kaibahan
Duman sa lugar kun sain
an oras daing duru-dalagán
Matambay lang ako madalî
Mahandig ning dalî
Ta nanrurulumoy na bagá
An sakóng hawak kakatindog

Kaipuhan ko garo magpundo
Kaipuhan ko garo maghangos
Kaipuhan ko garo magpahingalo

Gusto ko na magulî

Nin huli ta dakulà na ako
Pinadakula kan kinaban
Pero an sakóng pusò asin kalag
Mayò man nin pinagbago

Mas nagkusog lang ang buot ko.

—𝐔𝐥𝐢, a Bikol poetry.
Maybe we didn’t really grow up.
1. Uli means to return
2. instagram: https://hellopoetry.com/poem/3976135/uli/
Aug 2020 · 483
Údto
raquezha Aug 2020
Nagpundo an sinasakayan kong bus
Sa sarong kakanan sa Tiaong
Kinabahan pati ako ta baka nakalampas
Stop over daa sabi ni manong
Maray nalang
napapaihi naman ako
Luway-luway akong nagbaba
Luway-luway man na naghibi an langit
Makusogon na daguldól
An nagsabat sa sakuyang pag-ihi
Garo baga may gusto sakong sabihon
Garo may naparong akong bihon
Údto na palan, oras na para magkakan
Naglakaw na ko pabalik sa bus
Kan igwang lalaki na nagalok
"Madya, mapangudto" an sabi sako
Hiniling ko an bus garo dai pa man mahali
Kaya dali-dali akong nagkuang plato
Digdi na lugod ako mapangudto
Kadakol kakanon
Pero lumpia an sakuyang pipilion
Nag-luwas pang alak
Ribong na an balanak
Pulotan naman an balak
Basog-basog na an sakuyang tulak
Kan pagkatapos kong magchibog
Nagpahiran-hiran sa irarom kan niyog
Nagpundo na an urán
Maugma na ulit an saldang
Gutom man lang palan

Nagpundo na an urán
Asin mayò naman akong sasakayan
Napasiram kaya an kakan
Uni ako garo tungaw na binayaan
Pero ayos lang
Basog-basóg man

—𝐔𝐝𝐭𝐨, a Bikol poetry.
1. Ùdto means noon or noontime
2. https://www.instagram.com/p/CDg2ZIMH8uE/
Aug 2020 · 526
Ulonán
raquezha Aug 2020
Nadangog ko na naman
An pagbagting kan saiyang púsò
Garo baga igwang nagkakasulô
Pinukaw an pagmati kong nag-aarabadab
Ngunyan na banggi
Hahalaton ko an saiyang pagdungáw
Sa sakuyang bentana
Ika an sakuyang kometa
Na hali pa sa ibang planeta
Ika an ráson kun tàno
mapúngay an sakuyang mata
Dai ko mahali an saiyang gira sa buhay ko
Ngunyan na banggi
Tabangan mo akong makaturog
Ibahan mo ako sa madiklom na kinaban
Tabangan mo akong labanan an mga demonyo
Hahalaton ko an pagbagsak mo
Sa ulonán ko.

—𝐔𝐥𝐨𝐧𝐚𝐧, a Bikol poetry.
1. https://www.instagram.com/p/CDeSSXcHb3y/
Aug 2020 · 342
Úbos
raquezha Aug 2020
Naglunad ako sa traysikel pa-sentro
Kaskason an padalagan kan drayber
Garo dai ma-lampas limang minuto
Yaon na ako sa padudumanan ko
Pero garo igwá akong nahihiling sa kanto
Kaya bigla na sana ining puminundo
Igwa kayang nag pára na sarong gurang
Nagsakay siya, kaya naglipat ako
Naglipat ako sa tungod ko
Nakahiling ini sa sakuyang mata
Asin nagsabi: "Noy, úbos na"
Dai ko aram kun ano an ibig niyang sabihon
Nagbaba na ako sa plaza
Hiniling si Rizal
Na nakahiling duman sa ido
Na hinahabol itong para-habón
Na igwang hinabon na limón
Naghurop-hurop ako
Nalingawan ko an tuyo ko igdi sa sentro
Naglakaw-lakaw muna ako
Hanggang sa nakaabot sa Market
Pinapabakal palan akong limón ni amay
Napagal ako sa kakalibot
Mayò ni saròng nagtitinda

An pirming simbag sako: "Noy, úbos na".


—𝐔𝐛𝐨𝐬, a Bikol poetry.
1. Úbos, finished, consumed, exhausted
2. https://www.instagram.com/p/CDbtSgSnfPW/
Aug 2020 · 603
Urāsâ
raquezha Aug 2020
Mudtū nanaman akong nagisəng
Kwasa lawod na sige panaŋgad
Piripildit kadtong kompyuter
Tambak a  gigibohon pauno
Malang sakit pag naədâan ikang trabawo
Dāwâ unong mag-ābot tinitira
Magka-income sanā nguwan na pandemya
Masakit a pagbuɣay nguwan
Bana niloloko kita ka kanatəng gobyerno

"Urāsâ ayy!" Sabi ni inay
Kwasa kaya nakakape ika malaka mudtū
Pano ka diri iinitan ka tramuya **** iton

Nalingawan ko, paborito palan niya a kape
Ay ta dawa malang ŋisnitan na malaka-pwerte paghigop niya.

Siguro tinutuod kita sa pasakit na tinatao kanatə arog kading gibo ko, nagkakape naman ako dāwâ malaka-mudtū, diretso sa lalawgə̄n ko a sulô galin sa langit, pinipirit na indahon a kulog tas pait, ŋata ta kaipuhan kitang pasakitan kin pwede man sanang ayoson a nasasakupan, ay inda maray pa magkape na sanā.
1. Urāsâ, hot, warmth, sweltering; "Urāsâ ayy!", An experession you say when feel very very hot and sweaty.
2. https://www.instagram.com/p/CDZI4TUHKck
Jul 2020 · 275
Úyon
raquezha Jul 2020
Igwang sarong aki na kada banggi naghihibi.
Igwang daa kayang nagkukurahaw sa iraróm kan saiyang higdaan, inaapod an saiyang pangaran. Makulog sa matá an pagturo kan luha, malanit kapag namamarâ sa lalawgon asin magabat sa daghan an kada pagsambit kan pangaran niya. Pirmi niyang hinahalat an pagsirang kan saldang, bigla nalang kaya nawawarâ an mga boses sa iraróm kan kama.

Pirang aldaw pa an nag-agi, makatakoton pa nanggad an banggi kaya ginibo niya, inapon niya an saiyang kama asin nagturog siya salóg. Inaabangan an pagluwas kan lalawgon kan nag-aapod sa saiyang sagradong pangáran. Pirang oras pa narisa niya na kinakaulay niya an sadiri niya sa tungod kan salming.

"Mag-uyon ka sa gabos na sasabihon ko"
–Sabi kan nakaulay niya sa salming.


—𝐔𝐲𝐨𝐧, a Bikol poetry.
Who will agree to yourself?
1. Úyon - to make accordance with
2. https://www.instagram.com/p/CDT_Bn6n54c/
Jul 2020 · 488
Úsip
raquezha Jul 2020
Pirang aldaw takang hinapag
Nahiling ko kaya an gayon mo
Pirmi kung pinupurbaran na magrani
Madara pa ngani akong mani
Pero garo sala an pagkaintindi
Pirmi ka nalang naglilihis nin agi
Pagnagkurahaw na an para-sira
Ibig sabihon kayan udto na
Maluwas na ako para magtimpla
Nin kape asin mapritos nin sugok
Pirmi kong pinapasiram an luto ko
Baka sakaling maparong mo
Asin darahon ka sa hamot
Kan sakuyang pagkamoot
Pirmi ko nalang kayang kaulay an sadiri ko
Siguro panahon naman para kausipon mo ako.

—𝐔𝐬𝐢𝐩, a Bikol poetry.
All I really want is someone to talk to.
1. Usip, to tell on(tattle)
2. https://www.instagram.com/p/CDRaZThH-Hn/
Jul 2020 · 810
Úban
raquezha Jul 2020
Igwang mga aldáw na mayò na talagang naglalaog sa isip ko, Masakiton magsurat ning maski ano. Piriton ko man mas naghahaloy asin mas magabat, garo nakagakod as sakuyang mga bitis sa daga. Kan nakanood akong magsurat, duman ko nadiskobre an ika-duwang harong sa laog kan sakuyang isip. "Libre man daa an mangarap" kaya sige lang ipikit mo an saimong mata asin hagadon gabos na pwede **** makuha. Pero bako digdi sa nadiskobre kong lugar, gabos na hahagadon mo pwede **** makuha mayong limitasyon pero igwang kapalit. Gabos igwang kapalit.

Sarong úban.

Sarong úban karibay sa gabos na kaipuhan, kagustohan, asin kaugmahan.

Sarong úban.

Igwang aldaw aldáw na mayò talagang naglalaog sa isip ko asin warâ naman an gabos na buhok ko.

—𝐔𝐛𝐚𝐧, a Bikol poetry.
Have you ever wonder what happens to your hair?
1. Uban is a gray hair
2. https://www.instagram.com/p/CDO1q9GHr87/
Jul 2020 · 960
Umá
raquezha Jul 2020
Kan akì pa ako igwa akong ayam
Mahilig siya magkawat sa mga masetásan
Pipoy an saiyang pangáran
Daí mo nungka lingawán
Ta daí ito nagsisimbag
Pag bakô niyang pangáran
Saròng aldáw dinara ko siya sa umá
Mahihiling mo sa saiyang matá
An káugmaháng dinara
Dalágan igdi, dalágan dumán
Sigeng dulág pag nagrarani sa damúlag
Nagpundo lang kan
Nakahiling nin kulagbáw
Sa irárom kan hablondawani

Sana árog lang kaini kadali
an áro-aldáw kan buhay

Nakatukaw ako kaibahan si pipoy
Habang kinakakan kan umá
An palubog na saldang
Asin saro-sarong dinadaklag
kan bulan an bitoon sa langit
Saròng aldáw nanaman an nakalipas
Saròng rebolusyon pa kan kinaban
Makakaabot man kita
sa satuyang padudumanan
Pasarosaro sanang lakdang
Arog ngani kan pirming sabi ni pipoy
"Aw!! aww!!"

—𝐔𝐦𝐚, a Bikol poetry.
About how I and my dog travel the world one step at a time.
1. Umá is a farm, or a rice field.
2. Hablondawani is a rainbow
3. Kulagbáw is a butterfly
4. https://www.instagram.com/p/CDMQq7XnS1t
Jul 2020 · 450
Urán
raquezha Jul 2020
Makaribong sa payo
Dai ko na naintindihan
an mga nangyayari
Sa palibot ko
Garo nag-iikot an mundo
Dai na garo kaya kan mata ko
Naglalabo an paghiling ko
Dai na naggagana an payo ko
Napapahibi na ako
**** kan nagbagsak ka
Hali sa madiklom na langit
Manlaenlaen na imahe
An sakuyang nadidiskobre
Igwa pala akong barkada
Sa irarom kan katre
Pwede mo palan kaulayon
An sadiri mo sa salming
Kaya mo palan bukasan
Gabos na pintoan pagnakapikit
Pirang oras pang uminagi
Dai nagpupundo an pagturo kan luha
hali sa librong binabasa ko
An mga letra nagdudulag na parayo sa libro
Tinipon ko an mga ini
Nilaag sa garapon
Mas nagkusog an paghibi kan libro
Nagaapaw na an tubig sa kwarto ko
Nasusuya na ako
Kaya Inapon ko sa langit
Nag-iwas an bulan asin bitoon
Pero kinakan kan saldang
Dai kaini aram na padagos
An pagdulag kan mga letra sa libro
Dai na maugma an saldang
An dating masinggaya ngunyan kurundot na
Aro-aldaw ng naguuran
Aro-aldaw naman akong nasasakitan
Tiponon an mga letrang satuyang pinabayaan.

—𝐔𝐫𝐚𝐧, a Bikol poetry.
1. Urán means rain
2. Instagram: https://www.instagram.com/p/CDJsZ6sn5um
Jul 2020 · 317
Úlod
raquezha Jul 2020
Bakô **** kasalan
na padángat ka niya
Bigla ka nalang nag-abót
Bigla nalang nagbutwá’
Bigla nalang nagkusóg
An saiyang buot.
Pirmi siyang nawawaran
ning hinangos
Hinahapot an sadíri
kun mapadágos o dai
Bakô **** kasalan
na pinili ka niya
Pirang aldaw niyang pinagisipan
Pirang patak kan urán an nabilang
Sigurado na siya sa saiyang namamatian

Garo úlod
Bigla nalang nag-abót
Bigla nalang nagbutwá
Basta nalang nagkamang sa irárom
Kan saiyang kublít
Pirit niya mang halion
Naging parte na kan hawak
Pirit niya mang halion
Sa saiyang kublít
Dai na niya magibo sa sobrang rárom
Bigla nalang nagbutwá
Bigla nalang nag-abót
Garo úlod
Natuod na gayod
Sa katuninongan na hinatod
Kan saimong pag-abot
Kadakol lugar an gustong istarán
Pero saro lang an nasunoan

Aram mo kun sáin
an pinakatunínong
na saiyang nadumanan?

Duman sa lugár kun sáin
pírme niyang nahihiling
an pagpikít asin pagbuklát
kan saimong mga matá.

—𝐔𝐥𝐨𝐝, a Bikol poetry.
Like a worm, love can be a little terrifying sometimes.
1. Úlod is a worm.
2. Instagram: https://www.instagram.com/p/CDHGfyinna9/
Jul 2020 · 315
Uwák
raquezha Jul 2020
Lingáw ko na kun sáin nagpoon
An pagrumárom kan isípan ko
Dángan an pagdaklág kan mga hapót
Hali sa mga naglalayog na uwák
Uyá nanaman sinda sinasabat an amíhan
Kinakakan an panganúron
Lingáw ko na kun sáin nagpoon

An pagtagúbtúb
An pagsubásob
An pagrugmók

Narisá ko nalang yáon na ako igdí
Sa táhaw kan katuninongan
Kúgos-kúgos kan karibokan
Nakatindóg sa tungód kan kasakitan
Naghahagad tábang sa búlan

Posíble bayâ na magadan
dáwa dai ka ginagadan?

—𝐔𝐰𝐚𝐤, a Bikol poetry.
Everyone's moon can be someone's savior.
1. Uwák means Crow.
2. Instagram: https://www.instagram.com/p/CDEg3H9HkMn/
Jul 2020 · 292
Úmoy
raquezha Jul 2020
Uni nanaman ako
kapót-kapót an sagwán
Sa paborito kong tukawán
Kataid kang bagong electric fan
Iniisip kun anong masirám na pamahawán 
Sisay nanaman itong nagtabán
Kan paborito kong pakwan
Tàno ta igwang sagwán?
Uni nanaman ako
Hinihiling ang bakáwan
An magayon na ladáwan
Asin luminuwas an mga burirawán
Kaya palan may kapót akong sagwán
Pero tàno ta igwang electric fan
Sisay nagkakan kan pakwan
Hain na palan si tukawán
Uni nanaman ako
Úmoy man lang palan

—𝐔𝐦𝐨𝐲, a Bikol poetry.
Being bored sometimes makes your ask questions about life.
1. Umoy (1)- One that is wearingly dull, repetitive, or tedious.
2. Umoy (2)- Impatient; Disgusted; Bored.
3. https://www.instagram.com/p/CDB9tWBHJYU/
Jun 2020 · 870
Gasera
raquezha Jun 2020
Saro-sarong nawará' 
an gámit sa palígid ko 
nagpu'ón sa símpleng kaláyo, 
an asó nagbabáyle sa la'óg kan kuárto
mántang ako nakatúkaw
asín hinahapót an sadíri -
"Hanggang sáin mákakáabót an abó pag naglupád pasíring saímo?"

An katanglikásan kan háwak ko,
an pagtunínong kan ísip ko,
asin an pagbása mo kainíng namamátian ko - 
Iyó an pagtángis kan kublít ko, 
an padágos na pagtúnaw kan gabós sakó' 
an padágos na ngírit kan demónio 
na nagtatágo' sa likód kan kaláyo.

Nalingáwan ko, 
iyó palán iní an báyad kan nakipagdigma ako ki Satanas
huríng aldáw, Domínggo, sa iraróm kan higdá'an ko.

Asín sa huríng paghángos kan sakóng plúma,
gústo kóng isúrat an sakóng namamatí'an.
Ta iyó iní an sábi kan mga aniningál 
na padágos na kinákakán an ísip ko.

Iyó man iyán an sábi kan gasera sa gílid ko.
Mar 2020 · 1.0k
Upos (Paraunas)
raquezha Mar 2020
Pirang gab-ī na kitang arog kadi
Nag-aanap sa kin uno a pwede
Mainâ-ināan man basaŋ a kakundian
Arog ka upos na diri mo ma-anapan
Sadtō palan luwas
nag-aanap nanaman
sa kin uno man a pwedeng ma-unas
A problema ko ŋanî, dirî makaluwas
bawal kūnu, agko na batas
pirāng aldəw pa 'kō migəlat
gusto ko naman magluwas
baka maənawan mo
ako naman a nag-uunas
Upos means 'cat' in rinconada, Paraunas mean thief
Feb 2020 · 625
nagəəlat
raquezha Feb 2020
Sādi nanaman kitā bitŋa
ku mga unga na ədâ simbag
Nakakabungog na tuninong
a pirming simbag niyā kanakə.

Sārî akō migiyān?
Pirmi na sanāŋ pulang sulô a naagīyan.
Kūnu migpundo a kulog?
Kūnu 'kō migtawā?
Kūnu ko makukuko a simbag
sa ŋāmin na unga sa buɣay 'kō?

Buɣay pa kaya akō...
pagnagābot a simbag
na inəəlat kō?
"əlat" means wait, "nagəəlat" means waiting
Nov 2019 · 185
A Bright World
raquezha Nov 2019
Love, is it the only thing that will keep us alive?

they say only fools run shame
but how can I not fall
for the things that
makes this night beautiful
I simply want to say
that I fell inlove with you

looking back to the days
when I'm crying for days
you simply extend your arms
and said: "it's okay"

looking back to my past
I'm glad I'm still here, sitting
with a bottle of beer and
a breathe of classic music
dancing all over the place

I miss the stars,
I remember I was the loneliest star
surrounded by all the lucky stars
You made me realize
I'm not a star
I'm more than that
I'm a myself
I can be more than anything
I can ever imagine

I'm looking at a bright world
I'm looking at it right now
I still don't know where to go
Or where this road will lead me
But I know every step of the way
will lead me to you
raquezha, poetry.2019.11.5
Sep 2019 · 800
Kun Ika Mamoót
raquezha Sep 2019
Kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadangat kan búlan.
Dae niya hinahâbon an banggí,
Pinapaluwas niya an gayón kan diklóm.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan urán.
Dae niya binabasa an háwak,
Nililinigan niya lang an atî kan kalág ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan duros.
Dae siya nawáwarâ,
Pinaparahay niya an satuyang sadkíri sa kada paghángos ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan saldáng.
Dae ka susulô sa kaláyo na tinatao niya,
An sulô na hali saiya an mapagayón kan agihan.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan bitóon.
Bako lang kintab an dara,
Pinapagirumduman kita na maski
an kagadánan kayang pagsuwáyonan duwang puso.

Asin kun síring,
ika mamoót
Mamoót bako lang bilang parte,
kundi arog kan bílog na kinâban.

Mamoót ka arog kan bílog na kinâban.
Orignal Title: "And if you are to love" by Jasleen Kalra
Translated in Bicol Language by Jan Celada
Aug 2019 · 209
i can/t
raquezha Aug 2019
I cannot breathe, the first time you ask me to leave
I cannot sleep, my knees keep trembling and I feel so weak

My stomach is pulling me in and out of my mind
I'm loosing myself in sickness and in fray
All I wanted is to be okay, till death rip me apart

I cannot close my eyes,
I'm melting inside
I kept hearing words, letters, numbers and voices
I needed time, space and the unknown

pull me back up
throw me out
throw me up
let me out
breathe in
and spiral me out
this needs to stop

I cannot breathe, the first time you ask me to leave
I was staring right back at you
staring deep into those eyes
so deep, that I cannot let this happen

How can I let this celestial beauty pass by
I want to dive deep inside those binary eyes
Explore the undiplomatic universe
I'll shoot myself into flare
Wander in every unknown galaxies
Watch the all the stars explode
all the black holes implode
Watch us our soul perform the ablation
I'll ride the Oort Cloud
Navigate every quadrant
Jump from planet to planet
And discover the hidden truth about those eyes
those psychotic and hypnotic eyes

Why would you not let me in? Inside those beautiful head of yours?
Now, I cannot breathe again, and again, and again and again
None of us can leave, Neither of us can escape

My body's starts shaking
My head is all over the place
I cannot breathe, when you ask me to leave

This hands keeps writing about a distant memory from the future

the words were:
"This is not happening,
this is only exist in your head,
those little voices are your worst enemy
and hey guest what?
your best friend.
They exist so you can live,
they creep at night to tell yout to sleep
But you're so afraid of them
that's why you can't sleep"

I got up went to the bathroom sink
splash some water on my face
I look in to the mirror
I stare at it
and for the longest time
I look at my face
and I said:
"You can leave"
draft, spoken word piece
Jul 2019 · 399
Maŋitŋit
raquezha Jul 2019
Tanda 'ko ku gab-ī,
Ku una ko ikāŋ nabisto
Lalaɣgən moŋ magayon
A nababayad ko
dāwâ nakapirōŋ
naākit na talaga kanimō

Pirāŋ oras nagistoryāhan
sa irarəm ku asul na laŋit
kaibahan su mga sulôŋ
nagkīkimatkimat
Nakakainlab!
Jul 2019 · 316
Wagə̂ ni Usē
raquezha Jul 2019
Nagulîŋ laɣəd
Si Usēŋ udâ na matā
Sa kakaduldog ku
Kompyuter niyang
Pirāŋ taon nang kaiba
Uda pundoŋ trabaho
Dāwâ pagál na
Padagos sana baga
Para kuno ku igin niya
Nailang nanaman kaya
ta kapayabâ sa igô
Gigiboɣon dawa uno
para ku igin niyaŋ sultero
dawa dakəlo na
Kapayabâ panaŋgad
na intiro
riŋkonɑːdɑ, rinconada poetry, iriga city
Jul 2019 · 306
Su Pagrumróm
raquezha Jul 2019
Sādi Riŋkonɑdɑ
akō pinaŋigin
Sādi man akō nagdakələ
Ŋāmin na natərān
sādi natərakān
Ŋuwān na arayô kanimō
migbalik na 'kō
Nalilipuŋəw na akō ki Inay
lalô na ki Itay
Sabi ŋanî kan ku mga guraŋ
"A dirî tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan,
dirî makaaābot sa pig-iyānan"
ta migābot a aldəw
na migbalik kitā sa abo
aŋgan sa maliŋawān na
kitā ku ŋāmin na
nakakabisto kanatə
riŋkonɑːdɑ, rinconada poetry, iriga city
Jun 2019 · 210
soul ~
raquezha Jun 2019
Soul,
You're the journey
You're the longest path
You're the twin of my life
We'll never sever our ties
This is the last poem
of this collection
A last to start a journey
Don't lose your passion
It's those who persist
who can change the world
and I'll change the world
with you
Jun 2019 · 181
live ~
raquezha Jun 2019
live a long life
cry a little, cry a lot
tears are like rain
they'll fall unnoticed
trees are like you
started from the bottom
ended up staring at the sky
wondering why
there's a limit to life
forever you'll grow
but one must go
and you'll be remembered
as the warrior of soul
https://t.co/rKyDKkh3R3
Jun 2019 · 196
me ~
raquezha Jun 2019
me against
time patrol
guardian of
the future soul
teach me
how to control
the hands
that slipped
through time
go back and
leave a sign
that no matter
what happens
I will not back down
teach me how to fly
I'll learn not to die
teach me to forgive
and I will continue to live
https://t.co/Mi67vB7tWt
Jun 2019 · 144
Everyday with Ann
raquezha Jun 2019
I still remember the night
I asked if I can hold you tight
the feeling was light
your smile was so bright
and your hands fits just right

Do you remember the kiss
on the night we'd never miss
under the stars we wish
above the grass to stay like this

We traveled so far
just to find a place
but yours is the safest space

You filled my bucket list
with sunny days
you make the rain go away
warm hugs and soft kisses
is on its way

So today, let's wait
until the end of the day
I'm excited to see you
until I see you everyday
Jun 2019 · 967
comeback ~
raquezha Jun 2019
comeback
that's the only word
I said that day
while we're sitting
inside a cafe
waiting for the rain to stop
I miss you a lot
you used to take me
to our local KFC
I'm always excited
you always make me excited
but I realized
you'll never be coming back
Take care

Always,
Me
https://t.co/LFbylOV8PD
Jun 2019 · 148
tonight ~
raquezha Jun 2019
tonight I saw
a falling star
It fell on Earth
the star lost
its shine
that's why It can
never go back
A girl pick it up
brought it home
hung it by the window
and everyday the girl
gives it a pat
cheering for its
glow to comeback
I only need your smile
for my glow to comeback
https://t.co/0nwtytgO1O
Jun 2019 · 525
goodnight ~
raquezha Jun 2019
Goodnight my dear twilight
don't let any bad dreams
come to you tonight
you're the leaves
and I'll be the branches
let's make a world
full of trees and happy places
and put smile on everybody's faces
Goodnight my dear twilight
sweet kisses will travel
the world for you tonight
https://t.co/URgavvSOAD
Jun 2019 · 161
fades ~
raquezha Jun 2019
fades to black
as rain starts to drop
I'm still waiting here
at the crossroads
will I ever sleep tonight
will you be my sweet dream
will you hold me tight
while I battle
these nightmares
every night
will you be my

'Goodnight?
https://t.co/i5jJgy2tni
Jun 2019 · 366
sing ~
raquezha Jun 2019
sing for me
when you reach the stars
don't forget who you are
every night I dream
of you singing
behind the stars
it's when I hear you sing
that makes my heart sing
it makes me feel like a king
conqueror of feelings
you are my light
a light that never fades
Jun 2019 · 146
you ~
raquezha Jun 2019
you are the reason
for my music to exist
humming to a new melody
words are created
with a perfect harmony
you change how I perceive
the world we live in
each word that I write
give birth to another rhythm
you are my meaning
my thoughts and my lyrics
you are the reason why I sing
Jun 2019 · 170
goal ~
raquezha Jun 2019
goal of a picture
is to capture
a moment in time
that takes you back
to a spiral journey
freezing everything
portraying nothing
just an imagery
of a timeless memory
stuck between
seconds and minutes
hours and days
here and everywhere
it's not just a picture
it's also about you
https://t.co/eBfySx7q2v
Jun 2019 · 136
baby ~
raquezha Jun 2019
Baby, you make music
like a mother's love
you take your listeners
to their childhood memories
you make them miss their moms
your music kills all the cliches in the world
your music heals all sounds
your music captures my soul
so don't ever stop
until you reach your goal
https://t.co/92nWXeLud0
Jun 2019 · 101
time ~
raquezha Jun 2019
Time covers our fault
Space consumes our thoughts
Words make us talk
Imagination makes us walk
Steps create a waltz
Our feet makes a path
Heart beats so loud
Days make me crazy
I love you even more baby
Not seeing you makes me lonely
I miss you so badly
I cry like a baby
https://t.co/3c3zUtXFiO
Next page