Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
Ako ay tumaya sa pag ikot ng ruleta
Tumaya dahil umaasang sakin ito'y tatama
Sa sobrang dami ng aking tinaya tila'y nawalan ng pagasa
Pano ba naman ni isang beses ako'y hindi pinagpala
Written by
Nahte  18/M
(18/M)   
  1.4k
   yv
Please log in to view and add comments on poems