Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
akin na lamang ikukubli
itong nadaramang 'di nagpapahuli
alam na sa sariling mali
dapat lang na ito'y itanggi
o, ang aking hirayaβ€”
ikaw ay liligaya
sa piling ng iyong sinisinta
at ako'y
magiging malaya
at magiging masaya (na lamang)
para sa inyong dalawa
zee
Written by
zee
  1.8k
     Manunula T, Gamaliel, Naceur Ben Mesbah and Zaki
Please log in to view and add comments on poems