Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Zaki Sep 8
Kung walang kasiguraduhan,
'wag mo na akong lapitan.
Pagod na 'kong masaktan.
Zaki Aug 26
Dati ako'y nagagalak sa dilim–tahimik at payapa.
Nakakaramdam na ako'y malaya.
Sa paglipas ng panahon,
nagbago na ang aking pananaw.
Hindi na tuwa,
kundi takot na ang nangingibabaw.
Sa pagsapit ng dilim, heto nanaman.
Nangangamba sa mga munting tinig na umaalingawngaw.
Pagdurusang walang makarinig kahit gaano kalakas ang iyong sigaw.

— The End —