Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
MM Jun 2022
May oras na kailangang maninidigan

Kailangang basagin ang katahimikan

Dahil minsan, ang pananahimik ay walang buhay na naliligtas

Parte ka ng pumaslang sa inosente

Parte ka ng yumurak sa pagkatao n’ya

Pero ang sabi mo,

“wala ka naming ginawa”

Pero nanahimik ka lang

At binaling ang tingin sa kabila

Tama ka

Namatay sila,

At marami pang ibang susunod pa pero


Wala

Kang

Ginawa

— The End —