Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2022
May oras na kailangang maninidigan

Kailangang basagin ang katahimikan

Dahil minsan, ang pananahimik ay walang buhay na naliligtas

Parte ka ng pumaslang sa inosente

Parte ka ng yumurak sa pagkatao n’ya

Pero ang sabi mo,

β€œwala ka naming ginawa”

Pero nanahimik ka lang

At binaling ang tingin sa kabila

Tama ka

Namatay sila,

At marami pang ibang susunod pa pero


Wala

Kang

Ginawa
MM
Written by
MM  F
(F)   
462
 
Please log in to view and add comments on poems