Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ronjoy Brahma Apr 2015
सासे जाम्बा आरो सासे शहरनि सियान?
- - - - - - - - - - - - - -
लामायाव बुदांखौ बिरफुं
माहाजोना लोगो मोनो।
बियो सिनायै बुदांखौ रायदावो।
बिरफुं- नै फंबाय,
आंनो बैसागुनि बोरमा मासे
नांगौ जादोँमोन।
बुदां- ए, बुन्दा ना खासि?
ना बुन्दि?
बिरफुं- बुन्दाबाबो जागोन,
खासिबाबो जागोन फंबाय।
बुदां- ए, जोँहानि आदा बेरग'नाव
मेल्ला बोरमा दं।
र थाथ' सोँहैनां।
(खारलाङो फैफिनो)
फानोनो आदा।
बिरफुं- मा खावसेल' फानो!
बुदां- नङा आदा,
मानि गोरोन्थिया आंनि।
फानोनो।
बिरफुं- अ' मोजाङानो जाबाय बिदिब्ला।
हा बुन्दाना खासि जाखो फंबाय?
बुदां- र र नायनां..
(खारलाङो फैफिनो)
आदा बुन्दा।
बिरफुं- खोनासंनो एसे बोरैबा मोनो।
बुन्दाल' होन्नानै आदाखौ
बुङाब्लाबो जागोन फंबाय।
बुदां- माने आदा...
बैसोआवथ' नोँ आंनिफ्राय
देरसिन जागोन आदा।
बिरफुं- आरसा जाथोँसै बिदिब्ला।
हा बोरमाया माबादि जाखो?
बुदां- बोरमायाथ' लोदो लोदो आदा।
बिरफुं- माने एसे फुंहांनाय नामा?
बुदां- नङा आदा,
एकदम लोदो लोदो।
बिरफुं- मा गाबनि जाखो बोरमाया?
बुदां- ए, बावलायबायसो।
र र नायनां...
(खारलाङो फैफिनो)
गोजालै आदा बोरमाया।
बिरफुं- माने गोजाहां नामा?
बुदां- नङा, एकदम गोजाथार।
बिरफुं- अह' माने फंबाय...
आंखौ आदा होना लसेनो
गिदिर होनबा मोजां
जागौनामा?
बुदां- जागोन जागोन,
महर मुस्रिखौ नायोबा
आरो सोलेरखौ नायोबा
नोँसोरबादिखौ बुंजायो।
बिरफुं- अनुमान बेसे जागोन फंबाय
अजना?
बुदां- ए र र,
(खारलाङो फैफिनो)
सेरबासो जागोन गिदिर।
बिरफुं- दामाबा बेसे जागोनथाय?
रायज्लाय हैनांसिगोन फंबाय।
बुदां- ए र र, थांनि...
(खारलाङो फैफिनो)
15जौसो नांगोन होन्ना
बुंदोँ गिदिर।
बिरफुं- हाब फंबाय माबादि 15जौ जाखो?
नुफेरा खोनाफेरा मुंनि
जौ जाखो बेलाइ?
1000बियार जौआनो जाया होनबा?
बुदां- र र आं रायलाय फैनि...
(खारलाङो फैफिनो)
मानिथारानो गिदिर।
15जौ नांथारगौ होन्ना बुंदोँ।
बिरफुं- हा बहा मोननांगौ जाखो फंबाय?
बुदां- र र आं मोजाङै सोँहैबावनि...
(खारलाङो फैफिनो)
मानिथारानो गिदिर।
बिरफुं- हा बहा मोन्नांगौ जाखो फंबाय?
15जौआलाय भुटाननि ना लण्डनि जाखो?
ना ना आसामनिनो जाखो?
बर'फोरनि?
बुदां- (मिनियो) ए...
हा: हा: हा;-
15जौ मानि फन्द्रस'खौसो
होन्दोँलै आदा।
बिरफुं- ए..., हा: हा: हा;-
थौ फन्द्रस'आलाय आंनाव दंखायो।
थौ नायना लाना फैनि।
नोँनो 1000बियार जौ लोँहो थारगोन आं।
बुदां- 1000गाहाम बियारखौ आं लोँनो
हानाय नङालै आदा।
गंनैसो बारा बियार लोँहोबानो जायो।
मोनलोँफेरथाराखौ आं माबादि
बियार जौ बेलाय?
गिदिर गोलावफ्रासो सालाफ्रा....।
18/07/2014

— The End —