Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2
sa unang hanay
dapat may Limang Punla
madaling gawin
pero bakit Kailangang sa ikalawang Linya
umusbong ang Pitohang Pantig ng Litanya
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
297
   solEmn oaSis
Please log in to view and add comments on poems