Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2018
ako'y nalulunod
hindi sa pagmamahal
hindi sa mga iyakan
kundi sa mga iniisip
na hindi ko na naintindihan
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  509
   John AD
Please log in to view and add comments on poems