Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2017
binigyan na naman ng isang gabi ang puso para mahimlay
sa mga kumot na nagsilbing museleo ng naghihintay
hinagkan ang hangin at tinuring na kaibigan
binalikan ang buhay na unang kinamulatan.
12/05/17
ang tanong: 'bakit' at 'paano'
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
  1.2k
   Carina
Please log in to view and add comments on poems