Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2015
salamat at may isang ikaw ?
na sa akin ay siyang pumukaw,
upang ang prutas sa hardin ng balik-tanaw...
maingatang mainam ang pagpitas nitong balintataw !
oo Ikaw na Aking KAIBIGAN
na siyang aking sinusundan!
"when meaning, treated as a hurt and empty
anything might be gone, even madness and beauty"
....at kanyang BABAHAGINAN
ang napiling KABABAIHAN
na magiging DAHILAN
upang ang PARAAN
,,ay MAISAKATUPARAN
"sapagkat ang likas na lakas ng isang pasya
ay siyang pinagmumulan ng naka-akdang propesiya"
SO IT WAS WRITTEN SO IT SHALL BE DONE
**na para bang tayo sina Eva at Adan
AT NAKITA KO...MALAPIT NA ANG HANGGANAN.
YAONG ISINILANG SA MGA BUWAN NG ALAKDAN!
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems