Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ayin Medina Sep 2016
Kung sakaling ito na ang huling sandali
Sa pinakasandaling pagkakataon ako ay pinili
Magmimistulang tama ang mga mali
Mababahiran ng itim ang puti

Kalilimutan ang kahapon at kasalukuyan
Hayaan muna ang kinabukasan
Ang ating higaan ang magsisilbi nating munting kaharian
Ang mga labi at init ang magsisilbi nating panlaban

Pipiliting ibahin ang mundo
Palambutin ang damdaming naging bato
Paaalabin ang mga puso
Ipananalangin na hindi huminto

Pagbibigyan ang pusong sabik
Palalalimin ang bawat halik
Boses ay mawawalan ng imik
Patuloy na magsusulat ng mga titik

Ikaw ang piyesang paulit-ulit na babasahin
Ang tulang kakabisaduhin
Ikaw ay sasalubingin
Kung sa pag-alis mag-iba ang ihip ng hangin

— The End —