Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
cherry blossom Apr 2019
Walang umagang gumising nang may bulaklak sa dibdib, tipong makulay at umaalingasaw ang bango. Ibang bulaklak ang nais, tipong puti at binulungan na ng mga panalangin na para sa akin at sa akin lang.
4/1/19

— The End —