Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
lunasteria Dec 2020
at sa huli,
maaari lamang na manatili,
maghintay, magluksa
ikukubli ang nagpupuyos,
damdaming nagbabaga
maglalayag sa urong-sulong,
at mababangis na mga daluyong
tiyak man na 'di maglalaon
ay lalamunin ng mga alon
reyftamayo Jul 2020
naglalaro ang maliliit na alon
sa batuhan
kasabay ay paulit-ulit na pagtalbog
sa kalagitnaan
tinatangay ng mapagbirong hangin
hanggang sa ulap
lumilikha ng kislap at palakpak
naroon lang
ang unos
ang kinatatakutang delubyo
sigwa
pinagsamang ingay at katahimikan
magkatipan
bawat isa ay nagkakaisa
paikot
pabulusok
ang mababangis na luha
kanyang dinadala
kasunod ay payapang umaga

— The End —