Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2013
Ang pagpapakahulugan mo sa
kahulugan na animo'y unos ng
kataga, sukat, at tugma, ay

sapat nang saplot sa hubad na

siniphayong talinghaga ng isipan
at libingan. "Namnamin mo ang
damdamin ng Wika," ang wika ng

mangingibig na makata.
For my teacher and inspiration, Dr. ROLANDO A. BERNALES.
Read his works and be inspired: http://www.rabernalesliterature.com/

Quezon City, Philippines
September 30, 2013
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems