Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
Pirang gab-ī na kitang arog kadi
Nag-aanap sa kin uno a pwede
Mainâ-ināan man basaŋ a kakundian
Arog ka upos na diri mo ma-anapan
Sadtō palan luwas
nag-aanap nanaman
sa kin uno man a pwedeng ma-unas
A problema ko ŋanî, dirî makaluwas
bawal kūnu, agko na batas
pirāng aldəw pa 'kō migəlat
gusto ko naman magluwas
baka maənawan mo
ako naman a nag-uunas
Upos means 'cat' in rinconada, Paraunas mean thief
raquezha
Written by
raquezha  27/M/Iriga City
(27/M/Iriga City)   
  660
 
Please log in to view and add comments on poems