Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 17
धेरै भो
मैले
धेरै चिनारुलाई
"तिमी कस्तो छाै?"
भनेर सोध्न छोडेको

तिम्रो बच्चालाई
तिम्रो श्रीमतीलाई
तिम्रो श्रीमानलाई
कस्तो छ
सोध्छु

उस्को अवस्था जान्न
शैली : प्रयोगात्मक
विषय : सरोकार  || हाल खबर
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
80
 
Please log in to view and add comments on poems