Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2019
Sa loob ng isang silid
Sa loob ng sampung bwan
Sa pag-angat at kabiguan,
Sila ang naging katuwang.

Mapa sa lihim o sa hayag
Naging kayabigan o kaaway
Kayo ang saksi ng bawat isa
Sa pagtatagumpay ng isa't-isa.

Sila sa atin ang humatak
Sa itaas o sa ibaba.
Tayo ang nakakikilala ng bawat isa.
Tayo ang hukom ng ating mga gawa.

Sa loob ng sampung bwan,
Kayo ang aking nakasama.
Lumipas man ang panahon.
Ang ala-ala ay ating laging dala-dala.


(English)
Companion and Foe

Inside a room
Within ten months
In success and failure,
They were by our side.

In secret or in truth
They were our friend or foe
We are our own witness
In the triumph of one another.

They are the ones who pulled us
Up above or down below.
We all knew each other.
We are the judge of our actions.

During ten months,
You were my companion.
Time may pass.
And memories are always carried.
an0nym0us
Written by
an0nym0us  17/F/Philippines
(17/F/Philippines)   
389
 
Please log in to view and add comments on poems