Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 1
Sādi Riŋkonɑdɑ
akō pinaŋigin
Sādi man akō nagdakələ
Ŋāmin na natərān
sādi natərakān
Ŋuwān na arayô kanimō
migbalik na 'kō
Nalilipuŋəw na akō ki Inay
lalô na ki Itay
Sabi ŋanî kan ku mga guraŋ
"A dirî tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan,
dirî makaaābot sa pig-iyānan"
ta migābot a aldəw
na migbalik kitā sa abo
aŋgan sa maliŋawān na
kitā ku ŋāmin na
nakakabisto kanatə
riŋkonɑːdɑ, rinconada poetry, iriga city
raquezha
Written by
raquezha  25/M/Iriga City
(25/M/Iriga City)   
57
 
Please log in to view and add comments on poems