Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
Lapis at papel aking pinangsibat
Pinangsibat sa mga taong ayaw mamulat
Mamulat sa mga bagay na sa mali nasadlak
Nasadlak ma'y pakay ng tinta kong mahatak

Mahatak sa tama't puso'y bumusilak
Bumusilak di ang anyong mapanindak
Mapanindak kasamaa'y kinakalat
Kinakalat sa buhay ng iba'y nangwawasak

Nangwawasak ma'y handa ang aking sibat
Sibat na letra'y sa pusong bato'y tatarak
Tatarak ng marahan makikiusap
Makikiusap sanang papel ko'y nayurak

Nayurak binalewala't mga letra'y nakalat
Nakalat sandatang higit pa sana sa sibat
Sibat na tinta'y nagdulot nga ng napakalaking sugat
Sugat sa puso ng may akda nitong sulat...

Written: June 27, 2014
Mysterious Aries
Mysterious Aries
Written by
Mysterious Aries  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems