Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Nov 2019 Jo Organiza
Anton
Abi Ko
 Nov 2019 Jo Organiza
Anton
Abi ko nga ikaw na ang babaye sa akong mga pag.ampo,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga ging hatag sa ginoo dinhi kanako,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga kanako mohigugma,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga muluwas kanako sa kaguol ning kalibutan,

Abi nako mausab na ang dagan sa kinabuhi ko dungan sa pag.a-bot mo,
Apan nganu man kini? halos matag higayon nalang ko masakitan,
Mangutana ko nimo, Gihigugma ba gyud ko nimo?
Og "Abi lang sad bi ni nako?"
 Oct 2019 Jo Organiza
MARIE J
Bahala
 Oct 2019 Jo Organiza
MARIE J
Bahala na ko,
bahala na ka.
Bahala na tang duha,
bahala na ug magkinaunsa ta.
Ang gugma'ng walay pulos.
Dili na gyud nato mapugos.

Magkita nalang ta sa mga panganod.
Maglantaw sa gugmang gi anod,
sa makusog nga hapak sa mga balod.
Hinaot atuang makaplagan,
ang kalinaw sa atuang huna-huna.
Pag amping sa kanunay, kay ako pud.
 Sep 2019 Jo Organiza
Anton
 Sep 2019 Jo Organiza
Anton
Wᴀʟᴀ ᴋᴏʏ ᴛᴜʟᴏɢ ᴋᴀʏ,

Dɪʟɪ ᴀᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴏɴ ᴜɢ ᴅᴜᴋᴀ'
sᴀᴍᴀ sᴀ ᴍɢᴀ ᴀᴅʟᴀᴡ ɴɢᴀ  ᴋᴀᴜʙᴀɴ ᴘᴀ ᴛɪᴋᴀ
sᴀᴍᴀ ɴɪᴀᴅᴛᴏɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀ'
ᴜɢ sᴀᴍᴀ ɴɪᴀᴅᴛᴏɴɢ ᴀɴᴀᴀ ᴘᴀᴋᴀ'

Wᴀʟᴀ ᴋᴏʏ ᴛᴜʟᴏɢ ᴋᴀʏ,
Bᴏʀɪɴɢ ɴᴀ ᴀᴋᴏɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'
Mᴀᴏɴɢ sᴀ ʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏ' ɴᴀᴍɪʟɪ'
ʙɪsᴀɢ ᴍᴀ -sᴀᴋᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴏ ᴅɪʟɪ'
sᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴏᴀ ɴɪɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'

Mᴀᴛᴀɢ ɢᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢᴀ ᴛᴜɢᴀᴡ'
Bɪsᴀɴ ᴜɴsᴀ ɴᴀʟᴀɴɢ ɢɪɴᴀʙᴜʜᴀᴛ
ᴋᴀᴅᴀ ɢᴀʙɪᴇ. ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Iɴ.ᴀɴɪ ɢʏᴜᴅ sɪɢᴜʀᴏ ʙᴀsᴛᴀ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀʏ ʟɪɴɢᴀᴡ'

Lᴀʙɪ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴋᴜɴɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀ
Wᴀʟᴀ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴀɴɢ ɪsᴀ ᴋᴀ ᴛᴀᴡ'
Nɢᴀ sᴀᴜɴᴀ Aɴᴀᴀ  sᴀ ᴋɪʟɪʀᴀɴ ᴜɢ ᴀɴᴅᴀᴍ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ'
Kᴀɴᴜɴᴀʏ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴍɢᴀ ʜᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ '

Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴡᴀʟᴀ'y ʜɪɴᴜɴɢᴅᴀɴ
Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴘᴜʟᴏs ɴᴀʟᴀɴɢ ɪɴᴀᴍᴀᴡ'
Pᴇʀᴏ ʙɪsᴀɴ sᴀ ᴋᴀᴜɢᴍᴀᴏɴ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀɢʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Nɪ ʙɪsᴀɴ ᴋᴀᴜsᴀ ʟᴀɴɢ ᴡᴀʟᴀ ᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴀ'ɢ Bᴀᴋɪᴋᴀᴡ'

Aᴋᴏ ᴋᴀʀᴜɴ ᴋᴀʏ ɢɪᴍɪɴɢᴀᴡ
Sᴀ ᴍɢᴀ ʜɪɢᴀʏᴏɴ ɴɢᴀ ᴀᴋᴏ ʟᴀᴛᴀɢᴀᴡ'
Sᴀ ᴘᴀɢᴛᴀᴡᴀɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴀᴋᴏ Mᴀᴍᴜᴡᴀᴡ'
Wᴀɢᴛᴀɴɢᴏɴ ᴛᴀɴᴀɴ ɴɢᴀ ᴋᴀᴜʟᴀᴡ
Bᴀsᴛᴀ sᴀ Mᴀᴀɴɪɴᴅᴏᴛ ᴍᴏɴɢ ᴛɪɴɢᴏɴɢ ᴀᴋᴏ Mᴀᴋᴀᴘᴀᴍɪɴᴀᴡ'

Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴍᴀʜɪᴛᴀʙᴏɴɢ ᴍᴀᴋᴀʟɪᴍᴏᴛ ᴜɢ ᴘᴀᴍᴀʜᴀᴡ'
Mᴀᴍᴀʜᴀᴡ ʙᴀʜᴀʟᴀɢ ᴡᴀʟᴀʏ sᴜᴅ- ᴀɴ ᴘᴜʟᴏs ʙᴀʜᴀᴡ'
Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴋᴏ ᴍᴀɢᴛᴜᴋᴀᴡ'
Bᴀsᴛᴀ ᴍɢᴀ ᴛᴜʟᴏɢ ɴᴀ ᴛᴀɴᴀɴ ᴍɢᴀ ᴛᴀᴡ ᴜɢ ɪᴋᴀᴡ'

Gᴜsᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴀ ᴋᴏ ɴɢᴀ ᴍᴜ. ʟᴀɴɢʏᴀᴡ
Aʀᴏɴ ɴɢᴀ ʙɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴍᴀʟɪɴɢᴀᴡ,
Mᴀʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ ᴋᴀʟɪᴍᴛᴀᴡ,
Sᴀ ᴛᴀʟᴀɴ.ᴀᴡᴏɴ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢ ʟᴀɴᴛᴀᴡ
ᴘᴇʀᴏ ᴜɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ. ᴀᴋᴏɴɢ ʙᴜʟsᴀ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴀᴡ'

Mᴀᴛᴀɢ Gᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴜʟᴀᴋᴀᴡ
Dɪʟɪ ɴᴀ ʙᴀᴛɪᴏɴ'ɢ Bɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ɴᴀ ᴋᴀᴋᴜʏᴀᴡ,
Bɪsᴀɴ ᴀɴɢ ʜᴀɴɢɪɴ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴜɢɴᴀᴡ,
ᴀɴɢ ᴋᴀɪɴɪᴛ ɴɢᴀ ɢɪʙᴀᴛɪ ᴍᴀᴏʏ ᴍᴜᴘᴀ-ɪʙᴀʙᴀᴡ'

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ɴᴀᴀ sᴀ ᴅᴇsʏᴇʀᴛᴏ ɴᴀᴀʙᴛᴀɴ ᴜɢ ʜᴜᴡᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ᴀɴᴀᴀ sᴀ ɢʏᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛɪɴɢ ᴡᴀʏ Kᴀʟɪɴᴀᴡ,
Kɪɴɪɴɢ ᴛᴀɴᴀɴ ɴᴀʙᴀᴛɪ ᴋᴏ ᴛᴜɴɢᴏᴅ ᴋᴀʏ ɪᴋᴀᴡ ɴᴀʜᴀɴᴀᴡ,

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Kᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴘᴀɴɢɪᴛᴀ Mᴀᴛᴀɢ ᴛᴀᴋɴᴀ ᴏ ᴍᴀᴛᴀɢ Aᴅʟᴀᴡ,
Mᴀᴛᴀɢ ʜɪɢᴀʏᴜɴ ɴᴀʟᴀɴɢ ɪᴋᴀᴡ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀ ʜᴀɴᴅᴜʀᴀᴡ,
Uɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ Dɪʟɪ ɴᴀ ᴍᴀᴜʟɪᴛᴀɴ ᴀɴɢ Kᴀsɪɴɢ² ᴋᴏɴɢ Aᴍᴀᴡ'

Kᴜɴɢ sᴀ ᴋᴀɪʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀᴛᴀᴘᴏs ᴍᴀɴ ᴀɴɢ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ Aᴅʟᴀᴡ,
Dɪɴʜɪ sᴀ ᴋᴀʟɪʙᴜᴛᴀɴ ᴜɢ ᴡᴀʟᴀ ᴍᴀɴ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴋᴀ-ʟᴀɴᴛᴀᴡ
Aʏᴀᴡ ᴋᴀʟᴀʙᴀᴋᴀ' ᴋᴀʏ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴋᴀᴍɪɴɢᴀᴡ'
Pᴀɴɢɪᴛᴀ Lᴀɴɢ ᴜɢ Bᴀɴɢᴀᴡ
Kᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴛᴜᴀ ᴅɪᴅᴛᴏ ᴍᴀɢᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ ɢɪᴋᴀɴ sᴀ ɪʙᴀʙᴀᴡ'
ʙɪsᴀɢ ᴍᴀ -sᴀᴋᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴏ ᴅɪʟɪ'
sᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴏᴀ ɴɪɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'

Mᴀᴛᴀɢ ɢᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢᴀ ᴛᴜɢᴀᴡ'
Bɪsᴀɴ ᴜɴsᴀ ɴᴀʟᴀɴɢ ɢɪɴᴀʙᴜʜᴀᴛ
ᴋᴀᴅᴀ ɢᴀʙɪᴇ. ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Iɴ.ᴀɴɪ ɢʏᴜᴅ sɪɢᴜʀᴏ ʙᴀsᴛᴀ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀʏ ʟɪɴɢᴀᴡ'

Lᴀʙɪ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴋᴜɴɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀ
Wᴀʟᴀ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴀɴɢ ɪsᴀ ᴋᴀ ᴛᴀᴡ'
Nɢᴀ sᴀᴜɴᴀ Aɴᴀᴀ  sᴀ ᴋɪʟɪʀᴀɴ ᴜɢ ᴀɴᴅᴀᴍ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ'
Kᴀɴᴜɴᴀʏ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴍɢᴀ ʜᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ '

Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴡᴀʟᴀɴɢ ʜɪɴᴜɴɢᴅᴀɴ
Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴘᴜʟᴏs ɴᴀʟᴀɴɢ ɪɴᴀᴍᴀᴡ'
Pᴇʀᴏ ʙɪsᴀɴ sᴀ ᴋᴀᴜɢᴍᴀᴏɴ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀɢʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Nɪ ʙɪsᴀɴ ᴋᴀᴜsᴀ ʟᴀɴɢ ᴡᴀʟᴀ ᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴀ'ɢ Bᴀᴋɪᴋᴀᴡ'

Aᴋᴏ ᴋᴀʀᴜɴ ᴋᴀʏ ɢɪᴍɪɴɢᴀᴡ
Sᴀ ᴍɢᴀ ʜɪɢᴀʏᴏɴ ɴɢᴀ ᴀᴋᴏ ʟᴀᴛᴀɢᴀᴡ'
Sᴀ ᴘᴀɢᴛᴀᴡᴀɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴀᴋᴏ Mᴀᴍᴜᴡᴀᴡ'
Wᴀɢᴛᴀɴɢᴏɴ ᴛᴀɴᴀɴ ɴɢᴀᴡ ᴋᴀᴜʟᴀᴡ
Bᴀsᴛᴀ sᴀ Mᴀᴀɴɪɴᴅᴏᴛ ᴍᴏɴɢ ᴛɪɴɢᴏɴɢ ᴀᴋᴏ Mᴀᴋᴀᴘᴀᴍɪɴᴀᴡ'

Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴍᴀʜɪᴛᴀʙᴏɴɢ ᴍᴀᴋᴀʟɪᴍᴏᴛ ᴜɢ ᴘᴀᴍᴀʜᴀᴡ'
Mᴀᴍᴀʜᴀᴡ ʙᴀʜᴀʟᴀɢ ᴡᴀʟᴀʏ sᴜᴅ- ᴀɴ ᴘᴜʟᴏs ʙᴀʜᴀᴡ'
Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴋᴏ ᴍᴀɢᴛᴜᴋᴀᴡ'
Bᴀsᴛᴀ ᴍɢᴀ ᴛᴜʟᴏɢ ɴᴀ ᴛᴀɴᴀɴ ᴍɢᴀ ᴛᴀᴡ ᴜɢ ɪᴋᴀᴡ'

Gᴜsᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴀ ᴋᴏ ɴɢᴀ ᴍᴜ. ʟᴀɴɢʏᴀᴡ
Aʀᴏɴ ɴɢᴀ ʙɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴍᴀʟɪɴɢᴀᴡ,
Mᴀʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ ᴋᴀʟɪᴍᴛᴀᴡ,
Sᴀ ᴛᴀʟᴀɴ.ᴀᴡᴏɴ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢ ʟᴀɴᴛᴀᴡ
ᴘᴇʀᴏ ᴜɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ. ᴀᴋᴏɴɢ ʙᴜʟsᴀ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴀᴡ'

Mᴀᴛᴀɢ Gᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴜʟᴀᴋᴀᴡ
Dɪʟɪ ɴᴀ ʙᴀᴛɪᴏɴ'ɢ Bɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ɴᴀ ᴋᴀᴋᴜʏᴀᴡ,
Bɪsᴀɴ ᴀɴɢ ʜᴀɴɢɪɴ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴜɢɴᴀᴡ,
ᴀɴɢ ᴋᴀɪɴɪᴛ ɴɢᴀ ɢɪʙᴀᴛɪ ᴍᴀᴏʏ ᴍᴜᴘᴀ-ɪʙᴀʙᴀᴡ'

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ɴᴀᴀ sᴀ ᴅᴇsʏᴇʀᴛᴏ ɴᴀᴀʙᴛᴀɴ ᴜɢ ʜᴜᴡᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ᴀɴᴀᴀ sᴀ ɢʏᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛɪɴɢ ᴡᴀʏ Kᴀʟɪɴᴀᴡ,
Kɪɴɪɴɢ ᴛᴀɴᴀɴ ɴᴀʙᴀᴛɪ ᴋᴏ ᴛᴜɴɢᴏᴅ ᴋᴀʏ ɪᴋᴀᴡ ɴᴀʜᴀɴᴀᴡ,

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Kᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴘᴀɴɢɪᴛᴀ Mᴀᴛᴀɢ ᴛᴀᴋɴᴀ ᴏ ᴍᴀᴛᴀɢ Aᴅʟᴀᴡ,
Mᴀᴛᴀɢ ʜɪɢᴀʏᴜɴ ɴᴀʟᴀɴɢ ɪᴋᴀᴡ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀ ʜᴀɴᴅᴜʀᴀᴡ,
Uɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ Dɪʟɪ ɴᴀ ᴍᴀᴜʟɪᴛᴀɴ ᴀɴɢ Kᴀsɪɴɢ² ᴋᴏɴɢ Aᴍᴀᴡ'

Kᴜɴɢ sᴀ ᴋᴀɪʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀᴛᴀᴘᴏs ᴍᴀɴ ᴀɴɢ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ Aᴅʟᴀᴡ,
Dɪɴʜɪ sᴀ ᴋᴀʟɪʙᴜᴛᴀɴ ᴜɢ ᴡᴀʟᴀ ᴍᴀɴ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴋᴀ-ʟᴀɴᴛᴀᴡ
Aʏᴀᴡ ᴋᴀʟᴀʙᴀᴋᴀ' ᴋᴀʏ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴋᴀᴍɪɴɢᴀᴡ'
Pᴀɴɢɪᴛᴀ Lᴀɴɢ ᴜɢ Bᴀɴɢᴀᴡ
Kᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴛᴜᴀ ᴅɪᴅᴛᴏ ᴍᴀɢᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ ɢɪᴋᴀɴ sᴀ ɪʙᴀʙᴀᴡ'


SELF MADE POEM NGA INAMAW'
7-04-18 2:06 For Donna Gultiano
 Sep 2019 Jo Organiza
ZT
Ako di man adunahan
Pero kun ako man gali ma gugmaan
Akong ihatag ang akong tanan

Pero unsaon taman
Hangtod diri ra gyud taman
Kay bahalag gihatag ko na sa imo ang tanan
Ikaw man gihapon nakulangan

Wa ko man na abot
Ang pangarap nga mahawiran imong kamot
Nagpasalamat ra pod ko sa imo kay
Tungod sa imo di na ako masakitan pa kay
di gyud ko makalimot
Nga sa imo akong gugma, ako nang gihurot
Ug hatag mao nang Sa uban di na ako magmahal pa
Mao nang sa uban di na ako masakitan pa.
Una abi ko lain ka
Gale pareho ka man sa ila
Una abi ko ikaw masaligan
Gale puro ka man kabutigan

Una abi ko buot ka
Gale kung tulog ka lang sa kama
Una abi ko ok lang nga layo ko
Gale ang lapit amu gid ang gusto mo

Una abi ko makaya ko ang sakit
Gale tagipusuon ko daw ginalukit
Una abi ko ako lang gid sa kabuhi mo
Gale may ibulos ka kung wala ko

Una abi ko palangga mo gid ko
Gale ako lang ang gapalangga sa imo
Una abi ko ikaw na gid...
Gale sa ulihi mahibi lang ko sa kilid.
Another Ilonggo Poem.. Viva mga Hiligaynon sa Bacolod!
 Sep 2019 Jo Organiza
Jigz
Wala ko gihandom nga ikaw makit-an
     ning mga mata
Ug sa dihang karon pa na ko
     nahibaw-an nga ikaw diay
Ang bugtong kalibutan ning mga tiil
     ko nga gabaklay sa panganod na way hulagway.
Apan ikaw lisod tawon abton
     niining mga kamota
Ug sa dihang asa man ko
     karon nga mulugar,
Kay gikinahanglan pa ang tanan
    ko nga isugal?
Ug sa dihang gugma nga dili unta
     sama sa giatay;
Kung ikaw maako ug ako maimo,
     dili ka gayud magmahay:
Ikaw ang bituon sa ngitngit kong
     baybayon
Ikaw ang katam-is Kalipay na way sama,
Kay ikaw pud usa ka dyamante
     nga tunhay nga handumanan.
Ikaw ra ang naa niining akong
     utok ug dughan,
Ug bisan pa'g uklabon mo wala
     nay lain, wala nay uban
Kay ikaw usa ka babaye nga lisod
  gayud pangitaon ug ilisdan;
Ikaw ba nasayod?
     sa likod ning pahiyum
     Ikaw lang Akong higugmaon
Unta ikaw maka dumdum
 Sep 2019 Jo Organiza
Mary Coleen
Gikan sa mga adlaw nga anaa ka,
Ani-a ko karon nag inusa ra.
Mao ba ning gitawag nga kamatayon?
Ang kahilom nga dili ma kumkom.

Lantawa akong kasingkasing, pangga,
Ilisi ang kaguol niya sa pag maya.
Estorya nimo nga maka mingaw,
Lisod mahigugma, apan, mas lisod
nga mawala.
Pero wa na tay mabuhat.
 Sep 2019 Jo Organiza
Anton
Sa taliwala niining akong kalibutan nga puno sa kaguol,
ikaw dinhi sa akong kibuhi ang niabot ug niduol,
hinaot unta nga ikaw dili ug dili magabasol,
kay ako intawn kanimo wala'y ika hatag bisan gamay na suhol,
kung pananglitan nga ikaw bation ug kakatol,
hinaut unta nga sa lain tawo dili musagol,
kay ako ania man nga pirme andam itunol,
ang gugma ko nga sa kasing kasing mo mu-bukol.
 Sep 2019 Jo Organiza
Marga
dagat.
 Sep 2019 Jo Organiza
Marga
ako ay nakatulala
sa lugar kung saan walang madla;
at ang isipan ko'y binabaha
ng mga hindi ko nasabing salita.

ako ay nasa dagat pa rin,
at ang bawat ihip ng hangin
ay simbolo ng aking dalangin
na sana siya ay mapasa akin.

ang mga puno ng niyog
ay gaya ng pagmamahal kong matayog.
mataas at hindi makasarili,
spaagka't sakanya ay nawiwili.

ang bawat butil ng buhangin
ay parang pag-ibig kong hindi kapusin;
bilyon-bilyong damdamin,
pag-ibig para sakanya na hindi ko inamin.

ang bawat alon na humahampas,
ay parang mga sandaling aking ipinalagpas;
mga bagay na matagal ko na dapat sinabi,
ngayon ako'y ginagambala ng pagsisisi.
pag-ibig para sa'yo na hindi ko kinayang aminin.
Next page