Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cris Artist Dec 2015
salamat ika'y nakilala,
gusto sana ika'y makasama
ngunit, ikaw'y masyadong pang abala,
sana ako'y mapansin mo na...
07/06/15

— The End —