Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Ilang buhay pa
ang katulad nilang
makitil,
magkulambo ng tabla
at matabunan ng lupa
na nilinang at pinagyaman
nang mga sariling kamay at pa?

©2019
Para sa naging biktima ng Negros 14.

— The End —