Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Avneesh Saini Feb 2019
Jindagi ke Siva kuch nahi hai tera......

Lagta hai dhakka Laga tujhe bi hai sayad
Bas tujhe yaad satati hai
Mujhe bat satati hai

Jiandagi ke Siva kuch nahi hai tera....

— The End —