Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Huwag kang papadala
sa habag
na maaaring gamitin laban sa iyo
ng mga nagpapalagay
lamang,
lumalapit 'pag me kailangan
dala-dala ang platapormang
pamukaw sa mga proyektong hindi pa nasimulan
at sa halip,
paulit-ulit na bukambibig
at ang idadahila'y
mababaw na putik.

©2019
Nalalapit na naman ang eleksiyon. Siguraduhing tama ang pipiliin at ibobotong kandidato.

— The End —