Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Enia Jun 13
Sa akong pagkas kas sa gitara
sa ilawom sa kahoyng palma,
naminaw ko sa mga langgam,
nagsturyahanayg mga butang
na gusto nako mahibal an.

— The End —