Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Bianca Sep 2017
Inaabang-abangan ko ang yakap mo
Ngunit nakakapit pa siya sa iyo
At itanggi mo man, alam na alam ko
Na siya pa rin ang s'yang pipiliin mo
Dahil anong laban ng isang tulad ko
Sa tulad niyang minsan nang minahal mo?
Emotional 'no? I'm pretty sure I was just talking about my doggo HAHAHAHA

A poem from 10-20-2014

— The End —