Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2013
Bi-yu-ti-ti-e-ar-ef-el-way, Butterfly.

Dites sa jundo kong superhate ng mga relihiyoso
dahil nakarehistro daw sa jimpiyerno,
akis na-sight and realized
ang bundara ng pagiging paru-paro.

Lahat ites natanto ng lola mo
nang akis ma-inlab kay Superman
at siyempre kay *****-man.
Mga moralista kuno, silencio muna.

Ang mga verbals ng lola mo
na nagpapajalakpak sa inyo
ay laging jinjatulan
ng unfair nating lipunan.

Ang majujulay kong pekpak
na rumarampa para sa mga jutoko
ay ang aliw na nagpapabongga
sa mga chapters n'yong aura.

Bi-yu-ti-ti-e-ar-ef-el-way, Butterfly...
An experimental poetry on Filipino gay language, this poem was first published in the literary folio of University of Makati in 2005. Note the swift and dynamic shift of gay lingo words compared to the present so-called "vocabularies of gay people," throwing back eight years ago. This poem won the hearts of young gays in our University, enough to elect me to the governing presidium of the student government for two consecutive terms. More power to gay communities!

Makati City, Philippines
2005
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems