Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2022
Matang may takip
Ang kabayong may suot na tapaojo
Makitid na daan ang tinatahak
Sa likod at gilid ay walang makita
Bulag sa maraming bagay
Magwalang-bahala sa buong tanawin
Bingi sa pagbabago
Nahuhuli sa ritmo

Basag na antipara
Ulong walang ulo
Nilalang na lusaw ang puso
Sambahin ang iyong katotohanan
At manatili sa ginhawa ng iyong kabulagan
Monique Pereda
Written by
Monique Pereda  Philippines
(Philippines)   
  368
 
Please log in to view and add comments on poems