Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2020
Ako'y napamahal sa isang munting butiun
Di man masyadong halata pero sa aki'y walang siyang kahambing
Isang bituing sa mata ko'y palaging numiningning
At sa kabila ng dami ng bituin siya parin ang mamahalin
Written by
Nahte  18/M
(18/M)   
  377
     yv, TIZZOP and Opilo Enock
Please log in to view and add comments on poems