Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2019
pakinggan mo ang ugong ng hangin
ni 'di mo alam kung tanging ikaw lang ang nakakarinig
mas maingay pa sa mga sigaw mo,
mas maingay pa sa mga dasal sa sansinukob
ngunit hindi ba iyon ang dahilan ng iyong pagbagsak
ang walang habas na pakikinig
sa mga boses na kayang tumagos dahil sa talim
bisa ng maiging paghasa ng iyong patalim
2/4/19
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
466
 
Please log in to view and add comments on poems