Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2017
May mga bagay na ating hinango mula sa makikinis na tela,
Nilagyan ng mga sariwa'tΒ Β kakaibang mga pabango,
Pinuno ng ginintuang mga pilak at diyamante.
Tapos hinabi mula sa sapot ng nakalalasong gagamba,
Habang dinidikitan ng mga perlas na mutya

Ngunit maniwala ka sa aking sasabihin

Na bawat telang makinis ay gagaspang rin.
Ang iyong mga pabango't ginto ay nanakawin.
Ang iyong hinabi ay maluluma rin,
Kasama ng mga perlas na kailanman ay magniningning.
Ito'y kung wala kang gagawin...
Benji
Written by
Benji  Philippines
(Philippines)   
2.4k
   Pax
Please log in to view and add comments on poems