Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2016
Inagaw ka na nga ng himpapawid.
Ngunit bago pinatid ng hangin
Ang paningin habang ikaw ay
Lumulutang-lutang sa panganorin,

Tatlong ulit akong nangako sa'yo:
Ililikha kita ng alapaap. Sasariwain ko
Ang iyong paglingap. Hindi ko

Hahayaang manatiling pangarap ang
Pangarap. Kahit na hindi man lang kita

Nayakap, bago ka inangkin ng mga ulap.
(Para sa lobong hugis puso na nakita ni  Allan Popa.)
Jose Remillan
Written by
Jose Remillan  Makati City, Philippines
(Makati City, Philippines)   
4.9k
   Sally A Bayan and Y Rada
Please log in to view and add comments on poems